Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Rodzina 500+

Aby uzyskać pomoc z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 2407) należy zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, ul. Piastów 20, Zdzieszowice, Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej, pokój nr 2, telefon: 77 472 66 15.

Petenci przyjmowani są w godzinach od 7.30 do 15.30

Wnioski na okres świadczeniowy 2019/2021 (obowiązujący od 01.07.2019r. do 31.05.2021r.) przyjmowane drogą elektroniczną lub w sposób tradycyjny.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku proszę dokładnie zapoznać się z objaśnieniami. Prawidłowe uzupełnienie wniosku jak również podanie numeru kontaktowego oraz adres e-mail wnioskodawcy usprawni proces wydawania informacji/decyzji określających uprawnienia do świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.
Komu przysługuje:

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia:

  • matce – jeżeli dziecko wspólnie z nią zamieszkuje i pozostaje na jej utrzymaniu;

  • ojcu - jeżeli dziecko wspólnie z nim zamieszkuje i pozostaje na jego utrzymaniu;

  • opiekunowi faktycznemu dziecka - jeżeli dziecko wspólnie z nim zamieszkuje i pozostaje na jego utrzymaniu;

  • opiekunowi prawnemu dziecka;

  • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Wysokość świadczenia:

  • 500,00 zł - miesięczna kwota świadczenia wychowawczego na dziecko w rodzinie

 

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego. 
W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18. roku życia w trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje. 

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje cudzoziemcom :

- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

a) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

b) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,

w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


UWAGA

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 (obowiązujący od 01.06.2021r. do 31.05.2022r.) przyjmowane będą od 01.02.2021r. drogą elektroniczną, od dnia 01.04.2021r. w wersji papierowej.