Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane są w dniach 01.09.2018-15.09.2018 r w godzinach 7:30 – 15:30 w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, ul. Piastów 20, pokojach nr 3, 5, 6.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny.

Podstawa prawna: Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1457 ze zm.)

Osoby uprawnione do uzyskania stypendium szkolnego. 
Pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu
na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto
(art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. 2018  poz. 1508 ze zm.).

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Zdzieszowice.

Stypendium nie przysługuje:
- uczniowi klasy zerowej,
- uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Zdzieszowice,
- uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotości kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup:

 • podręczników, lektur, słowników, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego w tym w wersji elektronicznej;
 • pomocy dydaktycznych w tym komputerów z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem oraz innych programów edukacyjnych;
 • zakup wyposażenia szkolnego typu tornister, plecak, przybory szkolne, strój i obuwie umożliwiające udział w zajęciach sportowych bądź rozwijających zainteresowania;
 • zakup innych rzeczy i przedmiotów wpływających na realizację procesu edukacyjnego;
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, poszerzających wiedzę, umiejętności i zainteresowania, oraz innych wydatków związanych z procesem nauczenia i rozwoju zainteresowań;


3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych i internacie.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
 • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
 • dołączenie zaświadczenia ze szkoły, że dziecko jest uczniem w roku szkolnym 2018/2019

Druk wniosku wraz załącznikami dostępny jest w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, ul. Piastów 20. Wnioski składa się osobiście na odpowiednim druku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie lub przez upoważnionego pełnomocnika.

Termin składania wniosków:

 • dla uczniów szkół do 15 września 2018r.
 • dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2018r.

Dokumentowanie wydatków:
1. Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
2. Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane  z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w następujacych okresach:

 • zakup podręczników od 1 lipca 2018 r.
 • pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2018 r.
 • internet od września 2018 r. do czerwca 2019 r.

Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Powyższe dokumenty powinny zawierać:

 • nazwę wystawcy,
 • datę wystawienia/sprzedaży,
 • numer dokumentu,
 • imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego.
 • pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.

Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.
Rodzic/opiekun prawny winien na odwrocie dokumentu opisać na które z dzieci został dokonany zakup jeśli nie wynika to bezpośrednio z dokumentu.
3. Stypendia szkolne będą wypłacane w pierwszy i trzeci piątek miesiąca w Banku Spółdzielczym o/Zdzieszowice przy ulicy Nowej.
4. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wszelkie pytania i problemy w/s stypendiów szkolnych proszę kierować do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, ul. Piastów 20. Osobą zajmującą się przedmiotową sprawą jest Pani Aneta Hubner, tel. (77) 472 66 18