Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna urzędu miasta

SO.18 - Wydawanie Karty Dużej Rodziny

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400
faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

SO.18
KARTA USŁUGI
WYDAWANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 785)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1954)

- Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (M. P. z 2016r., poz. 196)

Wymagane dokumenty

- wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny,

- oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty:

a) dowody osobiste rodziców;
b) oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej;
c) odpis aktu małżeństwa;
d) odpisy aktów urodzenia dzieci lub dokumenty tożsamości dzieci;
e) w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
f) orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia;
g) postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Opłaty

- Karta Dużej Rodziny jest wydawana bezpłatnie,

- Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi 9,21 zł.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej 
ul. Bolesława Chrobrego 34,
pokój Nr A-101 (I piętro)
tel. 077 40 64 447

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc

Tryb odwoławczy brak
Uwagi i dodatkowe informacje

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: 1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym planowane jest ukończenie nauki zgodnie z oświadczenie; 3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi wielodzietnej rodziny, który jest:

1) osoba posiadająca obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy;
3) mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP.

Wykaz uprawnień wynikający z posiadania Karty Dużej Rodziny zamieszczony jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFWniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

 

Opracowała:

Urszula Orzędowska; 28.09.2016

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska; 28.09.2016