Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Informujemy, iż Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w roku 2017 nie przewidział środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, tj. ustalenie prawa i wypłata pomocy pieniężnej kombatantom, ofiarom represji i wdowom/wdowcom pozostałym po osobach uprawnionych wynikających z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1255).

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są opublikowane na stronie internetowej Urzędu: www.kombatanci.gov.pl.

Ponadto, w związku z wynikającym z postępującego wieku, wzrostem potrzeb środowiska kombatanckiego uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególne uwagi na art. 18 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach..., który stanowi, że "kombatanci i inne osoby uprawnione korzystające z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, w szczególności w domach przeznaczonych dla kombatantów", a także art. 47c i art. 5 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1793 ze zm.) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które stanowią, iż kombatanci uprawnieni są do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, jak również do przyjęcia przez lekarzy specjalistów bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniobiorca powinien wyznaczyć inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Istotnym uprawnieniem, jakie posiadają kombatanci, jest także prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. Poz. 1255).

Urząd podejmując działania na rzecz środowiska kombatanckiego, w dniu 3 stycznia br. podpisał porozumienie z Centralny Ośrodkiem Sportu, na mocy którego członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej będą mogli wypoczywać w podległych COS Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, Zakopanem, Władysławowie - Cetniewie, Giżycku, Wałczu i Spale. Dzięki zawartemu porozumieniu Weterani będą mogli korzystać z Ośrodków Przygotowań Olimpijskich na specjalnych, preferencyjnych warunkach.

Ponadto od dnia 31 sierpnia 2015 r. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych realizuje ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o działaniach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 693 ze zm.). Osoby uprawnione na podstawie tej ustawy mogą ubiegać się o przyznanie przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej. Szczegóły dotyczące uzyskania statusu działacza opozycji i osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także zasad ubiegania się o ww. Świadczenie i pomoc znajdują się na stronie internetowej Urzędu. Nadmienia się, że zarówno świadczenie pieniężne, jak i pomoc pieniężna udzielane przez Urząd nie podlegają opodatkowaniu i nie są traktowane jako dochód zarówno w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych, jak i rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto zgodnie z art. 12 ustawy o działaczach .... osobie uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej, a zgodnie z art. 13 tejże ustawy samorząd terytorialny może udzielać pomocy osobom uprawnionym, w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych.