Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka z ustawy za życiem

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w okresie porodu, tzw. wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Z tytułu urodzenia się chorego dziecka przyznaje się jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł na jedno dziecko.

Jednorazowe świadczenie przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód;

  • jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Powyższego punktu nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko;

  • jeżeli wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje:

  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia się chorego dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

  • jeżeli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatne pełne utrzymanie.

W przypadku ubiegania się o jednorazowe świadczeni z tytułu urodzenia się chorego dziecka do wniosku należy dołączyć:

  1. zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;

  2. zaświadczenie lekarskie lub  zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenia nie przedkładają osoby będące prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osoby, które przysposobiły dziecko;

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Na potrzeby prowadzonego postępowania Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

Termin i sposób załatwienia sprawy

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do  jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się chorego dziecka kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Wypłata świadczeń

Świadczenia wypłaca się na jedną z dwóch form płatności:

  • przelew na prywatne konto wnioskodawcy wskazane przy wniosku;

  • wypłata gotówkowa w placówce Banku Spółdzielczego w Zdzieszowicach przy ul. Nowej 4.

Wnioski należy składać w:

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Piastów 20, Zdzieszowice w Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej

pokój nr 1
telefon: 77 472 66 17

Petenci przyjmowani są w godzinach od 7.30 do 15.30