Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach

Burmistrz Zdzieszowic ogłasza informację o możliwości zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach.

Wybory członków Gminnej Rady Seniorów odbywają się zgodnie ze Statutem Gminnej Rady Seniorów, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVII/247/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1158).

Gminna Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, współpracuje z organami gminy w zakresie m.in.:

- podejmowania działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań starszych mieszkańców Gminy, - organizacji aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu publicznym,

- spraw mieszkalnictwa i problematyki socjalnej seniorów,

- budowy i modernizacji infrastruktury z uwzględnieniem potrzeb osób starszych,

- kultury, sportu i rekreacji.

Kadencja Gminnej Rady Seniorów trwa 4 lata. Praca radnego Gminnej Rady Seniorów ma charakter społeczny.

I. Kto może zostać kandydatem na radnego

Kandydatem na radnego może być:

1) osoba starsza (osoba, która ukończyła 60 rok życia) zamieszkała na terenie Gminy Zdzieszowice;

2) osoba będąca przedstawicielem podmiotu działającego na rzecz osób starszych.

II. Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów

w Zdzieszowicach

Prawo zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Seniorów przysługuje:

1) grupie 25 osób starszych (osoby, które ukończyły 60 rok życia), zamieszkałych na terenie Gminy Zdzieszowice;

2) działającym na terenie Gminy Zdzieszowice podmiotom działającym na rzecz osób starszych, w szczególności organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym uniwersytety trzeciego wieku.

III. Sposób dokonywania zgłoszeń kandydatów do Gminnej Rady Seniorów

przez grupę 25 osób starszych

Zgłoszenie kandydata do Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach winno zostać sporządzone zgodnie z wzorem formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach. Do zgłoszenia należy dołączyć:

a) oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie,

b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

c) listę osób starszych udzielających poparcia kandydatowi.

Wszystkie wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej www.zdzieszowice.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach.

IV. Sposób dokonywania zgłoszeń kandydatów do Gminnej Rady Seniorów

przez podmioty działające na rzecz osób starszych

Zgłoszenie kandydata do Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach winno zostać sporządzone zgodnie z wzorem formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach. Do zgłoszenia należy dołączyć:

a) oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie,

b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

c) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji , statutu bądź innego dokumentu określającego zakres działania oraz zasady reprezentacji podmiotu działającego na rzecz osób starszych

Wszystkie druki dokumentów dostępne są na stronie internetowej www.zdzieszowice.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach.

V. Termin i miejsce złożenia zgłoszenia kandydatów do Gminnej Rady Seniorów

w Zdzieszowicach

1. Zgłoszenia kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach należy składać w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach (pok. B-007 - Kierownik Referatu Organizacyjnego lub w Biurze Rady Miejskiej – pok. B-110) w terminie do dnia 19 maja 2017r.

2. Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po w/w terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

VI. Tryb wyboru kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach

W skład Rady wchodzi 9 radnych, w tym:

1) do 5 przedstawicieli osób starszych;

2) do 4 przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

 W przypadku, gdy liczba kandydatów zgłoszonych do Rady przez osoby starsze jest równa lub mniejsza niż 5 osób, wszyscy zgłoszeni kandydaci zostają wybrani w skład Rady, jako przedstawiciele osób starszych.

 W przypadku, gdy liczba kandydatów zgłoszonych do Rady przez osoby starsze jest większa niż 5 osób, wybór 5 radnych dokonywany jest w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez Burmistrza w terminie i miejscu podanym do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz na stronie internetowej Gminy.

W przypadku, gdy liczba kandydatów zgłoszonych do Rady przez podmioty działające na rzecz osób starszych jest równa lub mniejsza niż 4 osoby, wszyscy zgłoszeni kandydaci zostają wybrani w skład Rady, jako przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych.

W przypadku, gdy liczba kandydatów zgłoszonych do Rady przez podmioty działające na rzecz osób starszych jest większa niż 4 osoby, wybór 4 radnych dokonywany jest w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez Burmistrza w terminie i miejscu podanym do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz na stronie internetowej Gminy.

Informacja o terminie i miejscu losowania zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na stronie internetowej gminy.

Informacja o składzie Gminnej Rady Seniorów zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zdzieszowice najdalej w dniu 31 maja 2017 r.

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

Sybila Zimerman

PDFZarządzenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach

PDFFormularz zgłoszeniowy kandydata do Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach

PDFOświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach

PDFOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

PDFLista osób popierających kandydata na radnego w wyborach do Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach I kadencji