Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Komunikaty KRUS

Zapraszamy do udziału w spotkaniach  szkoleniowo – informacyjnych przedstawicieli branży rolniczej  w I kwartale 2019 roku

W I kwartale 2019 roku Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu z Grupą Azoty S.A. Kędzierzyn zorganizują dla rolników spotkania szkoleniowo – informacyjne przedstawicieli branży rolniczej. Głównym celem spotkań będzie upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwie rolnym oraz zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym. Podczas wystąpienia przedstawiciela KRUS poruszone zostaną tematy związane z ubezpieczeniem społecznym rolników w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy, zasady i tryb kierowania na rehabilitację leczniczą realizowaną przez KRUS, informacje nt. grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników - realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, informacje nt. Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci oraz Ogólnokrajowego Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" realizowanych przez KRUS. W spotkaniach uczestniczyć będą również przedstawiciele Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., przedstawiciele władz samorządowych oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie między innymi Państwowej Inspekcji Pracy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Chcąc dotrzeć do jak największego grona rolników, Kasa zorganizuje 11 spotkań szkoleniowo - informacyjnych w poszczególnych powiatach, które zaplanowano w następujących terminach i miejscowościach:

Data

Miejscowość

Miejsce spotkania

22.01.2019

Nysa

Restauracja „Pasja”

23.01.2019

Kluczbork

Restauracja GRAND ul. Opolska 6

24.01.2019

Wawelno

Restauracji Złoty Róg – Wawelno, ul. Opolska 2.

25.01.2019

Sucha

Restauracja „Perła” - ul. Opolska 19

01.02.2019

Żyrowa

Sosnowy Dworek - ul. Boczna 1

12.02.2019

Brzeg

Restauracja „Lawendowy Ogród”

13.02.2019

Biała

Restauracja „Pod Łysą”

14.02.2019

Naczęsławice

Restauracja „Lerch” - Naczęsławice, ul. Główna 1 A

20.02.2019

Namysłów

Restauracja INKA ul. Reymonta 72

21.02.2019

Olesno

Restauracja „KNAG”

22.02.2019

Kietrz

Kombinat Rolny „Kietrz” Sp. z o.o. w Kietrzu ul. Zatorze 2

Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższych spotkaniach proszone są o potwierdzenie przybycia na adres lub pod numerem tel. 77/4544777 wew. 1106.

Opracowała: Katarzyna Mroszczak
Starszy Specjalista Samodzielnego Referatu Prewencji,
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Opolu

Serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej oferty
Dyrektor Oddziału KRUS w Opolu –  Lech Waloszczyk


Wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz 1794) począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Zadeklarowana podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych osób, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2019 r. wynosi 2250 zł.

W związku z powyższym począwszy od 1 stycznia 2019 r. najniższa miesięczna składka na ubezpieczenia zdrowotne dla wyżej wymienionych rolników, liczona jako 9% minimalnej podstawy wymiaru wynosi 203 zł (tzn. 9% x 2250 zł = 203 zł).

Jednocześnie Kasa przypomina, że z dniem 31 stycznia 2019 r. upływa termin na złożenie w KRUS przez rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej oświadczenia o rodzaju, rozmiarze prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych i kwocie przewidywanego dochodu z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych oraz danych identyfikujących rolnika, w tym imieniu i nazwisku oraz miejscu  zamieszkania, a także odpisu decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej w 2019 r.

Rolnicy, którzy w 2019 r. nie uzyskają od naczelnika urzędy skarbowego decyzji o wysokości dochodu ze względu na inny sposób rozliczeń (dochód ustalany na podstawie ksiąg), składają w Kasie jedynie oświadczenie, w którym deklarują wysokość przewidywanego rocznego dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Na podstawie złożonych dokumentów ustala się wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2019 r.

źródło: Biuro Ubezpieczeń Centrala KRUS


Informacja dla opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników

Kasa informuje, że wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, zgodnie z Uchwałą Nr 10 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 grudnia 2018 r., w I kwartale 2019 r. nadal stanowić będzie kwotę 42,00 zł.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc:

  1. rolnika, małżonka, domownika wynosi 42 zł miesięcznie. Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie,
  2. pomocnika rolnika wynosi 42 zł miesięcznie. W przypadku, gdy okres podlegania ubezpieczeniu pomocnika, z którym zawarto umowę o pomocy przy zbiorach jest krótszy niż miesiąc, wysokość należnej składki rolnik oblicza proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu, zgodnie z wymiarem składki prezentowanym na stronie wysokość składek na ubezpieczenie pomocnika rolnika.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2019 r. stanowić będzie 10% obowiązującej w grudniu 2018 r. emerytury podstawowej (912,86 zł), tj. 91,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kwartale 2019 r. za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych nadal stanowić będzie:

  • 12% emerytury podstawowej tj. 110,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24% emerytury podstawowej tj. 219,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
  • 36% emerytury podstawowej tj. 329,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
  • 48% emerytury podstawowej tj. 438,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

  1. rolników, małżonków i domowników za 1 kwartał 2019 r. upływa z dniem 31 stycznia 2019 r.
  2. pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

 źródło: www.krus.gov.pl


KRUS partnerem kampanii UOKiK „Seniorze, nie daj się oszukać!”

W dniu 26 listopada br. w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Pani Aleksandra Hadzik – Prezes Kasy podpisała porozumienie, na podstawie którego Kasa włączyła się w kampanię społeczną pod hasłem "Seniorze, nie daj się oszukać!"

Opierając się na wyżej wymienionym porozumieniu sygnatariusze: UOKiK, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komenda Główna Policji oraz Kasa podejmą wspólne działania mające na celu popularyzację wiedzy konsumenckiej wśród seniorów i ostrzeganie ich przed nieuczciwymi praktykami niektórych przedsiębiorców.

„Kampania Seniorze, nie daj się oszukać!" to bardzo ważna inicjatywa, która ma szczególne znaczenie w okresie przedświątecznym, czyli wtedy, gdy możemy spodziewać się nasilenia nieuczciwych praktyk rynkowych wobec konsumentów. Mam nadzieję, że włączenie się Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do Kampanii – jako jej Partnera – przyczyni się do ograniczenia tych niepożądanych zdarzeń, na które narażeni są również rolnicy. Poprzez sieć oddziałów i placówek terenowych KRUS będziemy docierać z przesłaniem Kampanii do naszych ubezpieczonych i świadczeniobiorców, w tym również do seniorów”. – powiedziała Pani Aleksandra Hadzik – Prezes Kasy podczas uroczystej inauguracji kampanii.

Więcej informacji na stronie: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14978 

źródło: www.krus.gov.pl

Plakat_Uważaj_seniorze_UOKiK_Policja_ZUS_KRUS.jpeg