Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDZIESZOWICACH OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

ASYSTENT RODZINY

Forma zatrudnienia – umowa o pracę – 1/1 etat

Wymagania niezbędne:

     Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje  co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,                                                
 5. posiada znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.
 2. Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność.
 3. Umiejętność organizowania i kierowania małymi grupami.
 4. Umiejętność organizowania różnorodnych zajęć rozwijających zainteresowania podopiecznych.
 5. Posiadanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

     Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 16. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 17. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 18. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 19. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 20. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 Informacje dodatkowe:

Praca asystenta rodziny będzie wykonywana, w ramach umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy,  na terenie Gminy Zdzieszowice.

Dane kontaktowe:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
ul. Piastów 20
Zdzieszowice

Czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach  7.30 - 15.30
tel. 77-472-66-19    mail: ops@zdzieszowice.pl