Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Informacja Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Informujemy, iż Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w roku 2019 nie przewidział środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, tj. ustalenie prawa i wypłata pomocy pieniężnej kombatantom, ofiarom represji i wdowom/wdowcom pozostałym po osobach uprawnionych wynikających z art. 19 b ust 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 276).

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są opublikowane na stronie internetowej Urzędu: www.kombatanci.gov.pl.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że od dnia 9 listopada 2017 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.) (art. 64b), dzięki którym samorządy mają prawo zwolnienia Członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej bez konieczności spełnienia warunków wskazanych w ustawie. Sam fakt przynależności do Korpusu Weteranów RP jest wystarczającą podstawą do zastosowania zwolnienia z opłat. Zwolnienie z opłat jest możliwe na wniosek lub z urzędu, całkowicie lub częściowo.

W skład Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej wchodzą kombatanci posiadający uprawnienia z tytułu prowadzenia działalności kombatanckie, o której mowa w art. 8 pkt 2 lub 4-6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach...

Ponadto, w związku ze wzrostem potrzeb środowiska kombatanckiego, wynikającym w szczególności z zaawansowanego wieku jego członków, uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na art. 18 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach..., który stanowi, że „kombatanci i inne osoby uprawnione korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, w szczególności w domach przeznaczonych dla kombatantów”.

Od dnia 31 sierpnia 2015 r. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych realizuje ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o działaniach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 693 ze zm.). Osoby uprawnione na podstawie tej ustawy mogą ubiegać się o przyznanie przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej. Szczegóły dotyczące uzyskania statusu działacza opozycji i osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także zasad ubiegania się o ww. Świadczenie i pomoc znajdują się na stronie internetowej Urzędu. Nadmienia się, że zarówno świadczenie pieniężne, jak i pomoc pieniężna udzielane przez Urząd nie podlegają opodatkowaniu i nie są traktowane jako dochód zarówno w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych , jak i rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto zgodnie z art. 12 ustawy o działaczach .... osobie uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej , w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej, a zgodnie z art. 13 tejże ustawy samorząd terytorialny może udzielać pomocy osobom uprawnionym, w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych.

Analogicznie uprawnienia wprowadzono ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Specjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1552). Zgodnie z art. 6b ustawy z dnia 31 maja 1996r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich osobie deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich przysługuje prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej, a art. 6c ww. ustawy mówi, że samorząd terytorialny może udzielać pomocy osobom deportowanym do pracy przymusowej lub osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych.