Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Ochrona Danych Osobowych

 

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016) informuję, iż :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz członków Pani/Pana rodziny jest Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, z siedzibą przy ul. Piastów 20, 47-330 Zdzieszowice.
 2. Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych udzielane są na podstawie zapytania wysłanego na adres
  e-mail: lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podany powyżej adres.
 3. Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu prowadzenia postępowania objętego wnioskiem /ustawa o pomocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o systemie oświaty, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, świadczenia 300+ oraz innych aktów prawnych realizowanych przez Ośrodek.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:
 • niezbędność przetwarzania danych dla wykonania obowiązków prawnych administratora w zakresie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych i obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej „Rozporządzeniem”,
 • niezbędność przetwarzania danych dla ochrony żywotnych interesów stron w zakresie prawa do udzielanych świadczeń (art. 6 ust. 1 lit d) Rozporządzenia,
 • niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e) Rozporządzenia),
 • niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit d) Rozporządzenia.
 1. Dane będą pozyskiwane od podmiotów zobowiązanych do udostępniania danych na żądanie tutejszego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.
 2. Dane będą udostępniane wyłącznie do rozpatrzenia danego wniosku, podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, /jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody/, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Pani/Pana dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Obecnie Pani/Pana dane, pozostające w naszych zasobach nie są przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (UE).
 8. Pierwsze zapytanie o udzielenie informacji o danych osobowych jest realizowane bez opłat, od kolejnych, w sytuacji wniosków nieuzasadnionych lub nadmiernych, będą pobierane opłaty.
 9. Podanie nam przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego klienta, wobec którego realizujemy cele określone w punkcie 3.
 10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wymaganych prawem informacji, koniecznych dla przyznania świadczenia, a także w zakresie dotyczącym ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i podatku dochodowego. Odmowa podania danych może uniemożliwić przyznanie lub wypłatę świadczenia lub spowodować konieczność jego zwrotu.           

W zakresie zawieranych umów podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy.