Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Komunikaty KRUS

500 Plus dla niepełnosprawnych

Rada Ministrów przyjęła 9 lipca 2019 r. projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, dzięki której w/w dostaną stały dodatek tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych. Wsparciem mają być objęte osoby, które mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji, korzystają z emerytury, renty lub zasiłku stałego. Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki nowe świadczenie ma obowiązywać od października tego roku.

500 zł - bo tyle ma wynosić świadczenie, będzie przysługiwało tym, kto spełni kryterium dochodowe. Projekt zakłada, że wynosi ono 1100 zł. Oznacza to, że każda osoba, która ma dochód do 1100 zł dostanie całą kwotę 500 zł. Świadczenie to, będzie przyznawane decyzją wydaną przez KRUS na wniosek osoby uprawnionej.

Należy pamiętać, że wniosek trzeba będzie złożyć w organie, który wydał orzeczenie o niepełnosprawności. Osoby zainteresowane świadczeniem będą miały pół roku na złożenie wniosku.

Ze świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Będzie ono zwolnione z opodatkowania, a jego wysokość nie będzie wliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacji. Świadczenie nie będzie wliczane do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z innych systemów wspierających rodzinę.

Opracowała:
Iwona Porowska
Kierownik Wydziału Świadczeń
OR KRUS w Opolu


Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Od dnia 1 października 2015r, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. poz.1506)  rolnik, małżonek  rolnika lub domownik, który  prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracowali i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie miał  przyznane świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, może dokonać wyboru, gdzie będą odprowadzane za niego  składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Przyznanie wyżej wymienionego zasiłku lub świadczenia uwarunkowane jest zaprzestaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym przez rolnika lub domownika (w przypadku małżonka również pracy w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym), dlatego taka osoba nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik lub domownik i zostaje wyłączona z ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego (wraz z członkami rodziny).

Wyłączenie z ubezpieczenia może nastąpić z okresem wstecznym, a nienależnie opłacone składki zostają zwrócone zgodnie z art.41 b ust.10-15 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Rolnik, małżonek rolnika lub domownik, któremu ustało ubezpieczenie społeczne rolników, a który pobiera świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna może, w ciągu 30 dni od wydania decyzji przyznającej odpowiedni zasiłek lub świadczenie, złożyć w dotychczasowej jednostce organizacyjnej KRUS wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS. Ww druki dostępne są na stronie internetowej (www.krus.gov.pl w zakładce „wnioski do pobrania”). 

W sytuacji, gdy wniosek został złożony w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji przyznającej prawo do ww. świadczenia lub zasiłku- osobę taką obejmuje się ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek od dnia przyznania prawa do tego świadczenia. Składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS opłaca Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta do czasu uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna mają tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek zgłoszenia tych osób do ubezpieczenia zdrowotnego oraz obowiązek opłacania składek na to ubezpieczenie ciąży na Wójcie, Burmistrzu lub Prezydencie miasta o ile osoby te, nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Z obowiązku zgłoszenia tych osób do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu przyznania im prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna lub świadczenia pielęgnacyjnego zwalnia jedynie status członka rodziny rolnika lub domownika. Niemniej to obowiązkiem rolnika lub domownika jest zgłoszenie do ubezpieczenia swojego małżonka jako członka rodziny, o ile nie został on zgłoszony do tego ubezpieczenia przez organ wypłacający świadczenie lub zasiłek.

WAŻNE!

Wybór ubezpieczenia w ZUS lub w KRUS jest jednorazowy!

Niezłożenie wniosku o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS skutkuje objęciem ubezpieczeniem: emerytalnym i rentowym w ZUS i brakiem możliwości powrotu do KRUS, w okresie pobierania świadczenia lub zasiłku.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt osobowy z Oddziałem Regionalnym lub Placówkami Terytorialnymi zgodnie z właściwością miejsca  zamieszkania, lub kontakt telefoniczny pod numerem  77 45 44 777.

Opracowała:
Ewelina Elias
Kierownik Wydziału Ubezpieczeń
OR KRUS w Opolu


Ubezpieczenie zdrowotne – zasady obejmowania członka rodziny.

Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin tryb i sposób ustalania wymiaru składek na to ubezpieczenie regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1510 z późn zm.).

Zgodnie z art.5 pkt.3 lit.a cytowanej wyżej ustawy członkiem rodziny jest:

- dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,

- małżonek,

- wstępny (rodzice oraz rodzeństwo) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego dokonanym w terminie 7 dni przez rolnika lub domownika, członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Za członka rodziny nie opłaca się składki zdrowotnej, gdyż korzysta on ze składki rolnika.

Druk do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego KRUS UD-2Z,  jest dostępny na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce „wnioski do pobrania”.

UWAGA!

Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników ustaje z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu. W przypadku członków rodziny, ich ubezpieczenie ustaje razem z ubezpieczeniem rolnika lub domownika. Jeśli członkiem rodziny jest student wówczas jego ubezpieczenie ustaje od dnia ukończenia 26 lat, natomiast jeśli po ukończeniu 26 lat nadal kontynuuje studia to do ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić go uczelnia.

Opracowała:
Ewelina Elias
Kierownik Wydziału Ubezpieczeń
OR KRUS w Opolu


OPOLSKI KRUS WYBRAŁ LAUREATÓW KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

ORAZ KONKURSU BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Uroczystą galą, przeprowadzoną 17.06.2019 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, Oddział Regionalny KRUS w Opolu zakończył etap wojewódzki kolejnych edycji dwóch, organizowanych przez siebie, konkursów: Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.

Uroczystość zgromadziła laureatów tegorocznych i poprzednich edycji, współorganizatorów (Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia R olnictwa, Państwową Inspekcję Pracy), fundatorów nagród, władze samorządowe. Gośćmi honorowymi tegorocznej gali byli: Prezes KRUS - dr Aleksandra Hadzik, Dyrektor Biura Prewencji Centrali KRUS - Cezary Nobis oraz poseł na Sejm RP - Katarzyna Czochara.

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął patronatem honorowym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, a Konkurs Plastyczny - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Organizowane konkursy są częścią programu prewencyjnego prowadzonego przez KRUS, skierowanego do rolników i dzieci mieszkających na terenach wiejskich. Którego celem jest  promocja zasad zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Istotą konkursu BGR jest ocena gospodarstw pod względem utrzymania ładu i porządku w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy oraz budynków inwentarskich i gospodarczych. Sprawdzany jest również stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, stan i jakość środków ochrony osobistej, środków ochrony roślin, rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i technicznych wpływających na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym. Dodatkową ocenę przyznaję się za estetykę gospodarstwa.

Natomiast dzieci wykonywały prace plastyczne o tematyce związanej z bezpiecznym zachowaniem podczas prac w gospodarstwie, szczególnie w odniesieniu do pracujących maszyn.

W Konkursie Plastycznym w bieżącym roku wzięło udział 1927 uczniów ze 172 szkół województwa opolskiego. Komisja oceniająca przyznała 12 nagród dzieciom, które zajęły miejsca od I do III oraz wyróżnienia.

Laureatami w I grupie wiekowej (klasy 0-3) zostali: Aleksander Wójcik,
kl. I SP Lisięcice (I miejsce), Magdalena Tokarska, kl. I SP Wierzbica Górna
(II miejsce); Marta Katra, kl. II PSP Stary Las (III miejsce);  Zofia Piątek, kl. II PSP Rozmierka (wyróżnienie); Lena Urbańska, kl. I PSP Skorogoszcz (wyróżnienie); Dorota Pierzchała, kl. I ZSP Dziewiętlice (wyróżnienie);

Laureatami w II grupie wiekowej (klasy 4-8) zostali : Emilia Bednarska,
kl. VII ZSP Reńska Wieś (I miejsce), Franciszek Herbeć, kl. V PSP Byczyna
(II miejsce) Paulina Kulas, kl. V PSP Daniec (III miejsce); Amelia Kumiec, kl. IV PSP Dąbrowa (wyróżnienie); Zuzanna Skowron, kl. VI ZSP Strojec (wyróżnienie); Marek Twardawski, kl. IV PSP Łubniany (wyróżnienie);

W konkursie BGR wzięło udział 31 gospodarstw, spośród których wyłoniono laureatów, którzy zajęli miejsca od I do III oraz przyznano 2 wyróżnienia.

Laureatami konkursu BGR zostali : Violetta i Norbert Jantos z Łowkowic
(I miejsce), Jacek Pekar z Małujowic (II miejsce); Beata i Sylwiusz Kubiciel z Kadłuba Wolnego (III miejsce);  Violetta i Robert Kauczor z Białej (wyróżnienie Dyrektora OR KRUS w Opolu); Elżbietai Mariusz Łakomy z Wierzbicy Górnej (wyróżnienie);

Zwycięzcy konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, Państwo Jantosowie, prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 49 hektarów o profilu produkcji roślinnej. Uprawiają głównie pszenicę, rzepak, jęczmień, pszenżyto. W gospodarstwie pracują wspólnie z synem Marcelem.

Nagrody dla laureatów ufundowali współorganizatorzy obu konkursów tj. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Opolu, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Opolu, Okręgowa Inspekcja Pracy w Opolu. W gronie fundatorów znaleźli się także: Grupa AZOTY ZAK S.A., Opolski Urząd Wojewódzki, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Pocztowy, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin z Warszawy, Dolnośląskie Centrum Mikroorganizmów z Długołęki, Fundacja „Ludzie, Środowisko, Ekologia” z Opola, Opolski Urząd Marszałkowski, Opolska Izba Rolnicza, Kombinat Rolny Kietrz, Opolski Związek Producentów Rolnych, Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu, Firma GACH AGRO ze Zdzieszowic.

Laureatom konkursów pogratulowali, a partnerom KRUS podziękowali:
dr Aleksandra Hadzik - Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Cezary Nobis - Dyrektor Biura Prewencji Centrali KRUS oraz Lech Waloszczyk - Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu. Wyrazy uznania oraz gratulacje laureatom przekazała także poseł na Sejm RP Katarzyna Czochara oraz ks. Jan Polok – Diecezjalny Duszpasterz Rolników.

Uroczystość uświetniły występy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Opolu.

Opracowała:
Ewelina Nowek
Specjalista ZPRO
OR  KRUS w Opolu

Serdecznie gratuluję tegorocznym laureatom, dzieciom i rolnikom oraz zapraszam
do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursowych.

Lech Waloszczyk

Dyrektor OR KRUS w Opolu