Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karty usług

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT
Fn-P/01 - Podatek od nieruchomości - osoby prawne
Fn-P/02 - Podatek rolny - osoby prawne
Fn-P/03 - Podatek leśny - osoby prawne
Fn-P/04 - Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
Fn-P/05 - Podatek rolny - osoby fizyczne
Fn-P/06 - Podatek leśny - osoby fizyczne
Fn-P/07 - Podatek od środków transportowych dla osób prawnych i fizycznych
Fn-P/09 - Wydawanie zaświadczeń przez organ podatkowy (potwierdzających dane zawarte w ewidencji podatkowej)
Fn-P/10 - Ulgi lokalne
Fn-P/11 - Wydawanie interpretacji podatkowych
URZĄD STANU CYWILNEGO
USC/01 - Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
USC/02 - Rejestracja zgonów
USC/03 - Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego
USC/04 - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
USC/05 - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
USC/06 - Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC
USC/07 - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Zagospodarowanie przestrzenne
GK/01 - Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
GK/02 - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
GK/03 - Wypis i wyrys z miejscowego planu
GK/04 - Zaświadczenie o przeznaczeniu działki
GK/05 - Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania z MPZP
GK/06 - Wstępny podział nieruchomości
Działalność gospodarcza
GK/07 - Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
GK/08 - Zaświadczenie potwierdzające dane z ewidencji działalności gospodarczej
GK/09 - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży
GK/10 - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
GK/11 - Oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedanych w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i uiszczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
GK/12 - Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Sprawy mieszkaniowe
GK/13 - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
GK/14 - Przydział, zamiana lokalu mieszkalnego, przydział lokalu socjalnego
GK/15 - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
Ochrona środowiska
OŚ/01 - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
OŚ/02 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
OŚ/03 - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
OŚ/04 - Informacje od osób fizycznych o rodzaju, ilości i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB oraz inne substancje)
OŚ/05 - Nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania
OŚ/06 - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
OŚ/07 - Zgłoszenie eksploatacji zbiornika bezodpływowego
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Dowody osobiste
SO.01 - Wydanie dowodu osobistego
SO.02 - Wydawanie zaświadczeń z dokumentacji dowodów osobistych
SO.03 - Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym
Rejestr wyborców
SO.04 - Przyjmowanie wniosków o ujęcie w stałym obwodzie głosowania - Centralny Rejestr Wyborców
SO.05 - Przyjmowanie wniosków o udostępnienie rejestru wyborców
SO.06 - Przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców
SO.07 - Przyjmowanie wniosków o udotępnienie spisu wyborców
Ewidencja ludności
SO.08 - Zgłoszenie pobytu stalego, zgłoszenie pobytu czasowego
SO.09 - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego oraz zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej
SO.10 - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego w drodze decyzji administracyjnej
SO.11 - Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
SO.12 - Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców
Wojsko
Karty usług
Karty usług
Karty usług
Karty usług
Karty usług
Karta Dużej Rodziny
SO.18 - Wydawanie Karty Dużej Rodziny
REFERAT GOSPODARKI MIENIEM I ROLNICTWA
GMR/01 - Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
GMR/02 - Ustalenie numeru porządkowego
GMR/03 - Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
GMR/04 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
GMR/05 - Zawarcie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia
GMR/06 - Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
GMR/07 - Rozgraniczanie nieruchomości
GMR/08 - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
GMR/09 - Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego
GMR/10 - Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
GMR/11 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
GMR/12 - Zezwolenie na uprawę maku i konopii włóknistych
GMR/13 - Wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków
GMR/14 - Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk
GMR/15 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
REFERAT ORGANIZACYJNY
OR/01 - Udostępnianie do powszechnego wglądu zbiorów dzienników ustaw, monitorów polskich, dzienników urzędowych
OR/02 - Wnoszenie skarg i wniosków
OR/03 - Poświadczenie własnoręczności podpisu
OR/04 - Udostępnianie informacji publicznej
OR/05 - Wnoszenie petycji
OR/06 - Rejestr instytucji kultury, których organizatorem hest Gmina Zdzieszowice
REFERAT INWESTYCJI I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH
IN/01 - Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
IN/02 - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu
IN/03 - Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
IN/04 - Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym