Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Zdzieszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zdzieszowice.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2012-01-30.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2019-12-02.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-01.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-26.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Mariusz Fornol, mfornol@zdzieszowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 40 64 416. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
Tel.: +48774064400
Faks: +48774064444
E-mail:
Strona internetowa: www.zdzieszowice.pl

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne od strony ulicy Chrobrego oraz ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne od strony ulicy Myśliwca. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez wejście od strony ulicy Myśliwca.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Z wejścia od strony ul. Myśliwca można dostać się do pomieszczenia nr B-006 znajdującego się bezpośrednio przy wejściu, gdzie zostanie przywołana osoba merytoryczna do załatwienia sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami. Drzwi zewnętrzne od strony ul. Myśliwca oraz wewnętrzne prowadzące do pomieszczenia B-006 posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. W budynku Urzędu Miejskiego nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach funkcjonuje wejście od strony ul. Myśliwca zrównane z poziomem przyległego terenu. Przed budynkiem znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone w sąsiedztwie podjazdu prowadzącego do drzwi wejściowych od strony ul. Myśliwca.

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach. Warunkiem wejścia na teren budynku urzędu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku urzędu z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Korzystanie z usług tłumacza języka migowego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243) osoba uprawniona tj. osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do skorzystania z usług tłumacza migowego podczas załatwiania spraw w Urzędzie.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Zamiar skorzystania z usługi tłumacza PJN (polskiego języka migowego, SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych) należy zgłosić w Urzędzie, wskazując metodę komunikowania się nie później niż 3 dni robocze przed dniem załatwienia sprawy. Nie dotyczy to sytuacji nagłych.

Zgłoszenia należy dokonać, korzystając z jednej z następujących form kontaktu:

poczty elektronicznej:

faksu nr 77 40 64 444

telefonu – za pośrednictwem osoby trzeciej –  nr 77 40 64 410 oraz nr 77 40 64 400

wysłania pisma na adres: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, 47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34, Referat Organizacyjny

Ssoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej, nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM lub SKOGN.

Wzór zgłoszenia w sprawie korzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach

Niniejsza informacja dotycząca sposobu realizacji ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się zostaje umieszczona na stronie internetowej Gminy https://zdzieszowice.pl, na stronach internetowych BIP – https://bip.zdzieszowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.