Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2020r.

UCHWAŁA NR XVI/135/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2020r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506, 1309, 1696 i 1815) art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z2019r. poz.869) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020r. w łącznej kwocie 67.653.950,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 66.754.692,25 zł
2) dochody majątkowe: 899.257,75 zł
jak w załączniku nr 1 - tab. nr 1
2. Ustala się wydatki budżetu na 2020r. w łącznej kwocie 71.938.950,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące: 67.045.474,45 zł
2) wydatki majątkowe: 4.893.475,55 zł
jak w załączniku nr 1 - tab. nr 2

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 4.285.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 3.811.700,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z OŚiGW w kwocie 473.300,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.285.000,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały ustalone w wysokości 266 500,00 zł, natomiast wydatki budżetu w kwocie 377.500,00 zł przeznacza się na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 374.300,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.200,00 zł.

§ 5. Plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 200 lr. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z2016r. poz.672 z późniejszymi zmianami) został ustalony na kwotę 435 000,00 zł, natomiast wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 908 300,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości: 367.297,39 zł,
2) celową w wysokości: 191.500,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

§ 8. Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę w kwocie 322.478,51 zł.

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 jak w załączniku nr 4, tab. nr 1 i 2.

§ 10. Wydatki budżetu na 2020r. obejmują zadania jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 181.393,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Zdzieszowic do:
1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach winnych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy praż w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Samorządowe jednostki budżetowe uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochód budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronach internetowych gminy Zdzieszowice.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
Edward Paciorek

 

PDFzałącznik nr 1 do uchwały budżetowej (1,95MB)
PDFzałącznik nr 2 do uchwały budżetowej (37,37KB)
PDFzałącznik nr 3 do uchwały budżetowej (251,90KB)
PDFzałącznik nr 4 do uchwały budżetowej (155,20KB)
PDFzałącznik nr 5 do uchwały budżetowej (151,24KB)
PDFuzasadnienie do uchwały budżetowej (139,40KB)
PDFzałącznik nr 1 do uzasadnienia (304,28KB)
PDFzałącznik nr 2 do uzasadnienia (113,55KB)
PDFzałącznik nr 3 do uzasadnienia (115,04KB)
PDFszczegółowy wykaz planowanych do zakupu gruntów (43,90KB)
PDFszczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży gruntów (54,99KB)
PDFwykaz zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (817,55KB)
PDFMiGBP (1,32MB)
PDFkultura (3,16MB)
PDFsport (2,04MB)