Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

KRUS informuje

Jak skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS

Powrót rolnika do czynnego życia zawodowego oraz poprawa jego zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, to jedno z najważniejszych zadań, które KRUS stawia sobie jako instytucja ubezpieczeniowa, realizująca program profilaktyczno-rehabilitacyjny.

Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem Kasy jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym, służącym zachowaniu, poprawie lub przywróceniu zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, udzielanym w sześciu Centrach Rehabilitacji Rolników, zlokalizowanych na terenie całej Polski (Jedlec, Iwonicz Zdrój, Horyniec Zdrój, Szklarska Poręba, Kołobrzeg, Świnoujście).

Uprawnionymi do rehabilitacji leczniczej są rolnicy ubezpieczeni w KRUS, zagrożeni całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, uznani okresowo za całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, którzy rokują  jej  odzyskanie w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji.

Osoba chcąca skorzystać z rehabilitacji powinna spełnić jeden z poniższych warunków:

  • podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie lub
  • podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników na wniosek w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej) lub
  • mieć ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy z zachowaniem zdolności do samodzielnej egzystencji.

Z rehabilitacji realizowanej przez KRUS nie mogą korzystać emeryci oraz osoby przebywające na rencie stałej.

Podstawą skierowania jest:

•    wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą sporządzony przez lekarza POZ prowadzącego pacjenta, lekarza specjalistę lub
•    prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy\ komisji lekarskiej KRUS

Rehabilitacja lecznicza w KRUS jest dobrowolna i realizowana w warunkach stacjonarnych.

Wniosek, złożony przez rolnika w Oddziale Regionalnym KRUS lub w Placówce Terenowej, jest sprawdzany pod względem formalnym (pod kątem posiadanych uprawnień do korzystania ze świadczeń Kasy).  

Po ustaleniu uprawnień, wniosek podlega merytorycznej weryfikacji przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego, który ocenia potrzebę skierowania na rehabilitację oraz kieruje do odpowiedniego Centrum Rehabilitacji.

Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni. Okres rehabilitacji leczniczej może być przedłużony lub skrócony, w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjenta. Pacjent poddawany jest rehabilitacji leczniczej w ciągu 17 dni zabiegowych. W czasie pobytu ma zapewnioną całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską, a w miarę potrzeby może być skierowany na niezbędne badania pomocnicze. Całkowity koszt zabiegów rehabilitacyjnych, zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki medycznej ponosi KRUS.

Osoba skierowana otrzymuje również zwrot kosztów przejazdu do zakładu rehabilitacji w postaci ryczałtu za najtańszy środek transportu w jedną stronę.

Wskazaniami do rehabilitacji leczniczej, realizowanej w Centrach, są schorzenia układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii. W Kołobrzegu, dodatkowo,  prowadzona jest rehabilitacja osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Z opinii, jakie otrzymujemy od rolników, Centra zapewniają bardzo dobre warunki rehabilitacyjne, które sprzyjają szybkiemu powrotowi do zdrowia.

Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Grupa osób korzysta regularnie z turnusów rehabilitacyjnych raz w roku, od wielu lat.

Opracowała:
Ewelina Nowek
Starszy Specjalista Samodzielnego Referatu
Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
OR KRUS w Opolu

Zachęcam do składania Wniosków o rehabilitację.
Dysponujemy jeszcze w roku 2020 wolnymi limitami miejsc.
Czeka na Państwa bogata oferta zabiegów w sześciu Centrach Rehabilitacji Rolników w całej Polsce.

Zdrowie jest wartością bezcenną, dlatego znajdźcie Państwo czas na jego regenerację.

Lech Waloszczyk
Dyrektor OR KRUS w Opolu


Przepisy dotyczące obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników - przepisy ogólne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174). Ubezpieczenie społeczne Rolników obejmuje rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowników oraz pomocników rolnika o ile osoby te:
-  posiadają obywatelstwo polskie lub
- są uprawnione do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie art.87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018r.poz.1265, z późn. zm.) lub są zwolnieni na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Ustawa przewiduje dwie formy ubezpieczenia:
- z mocy ustawy (obowiązkowo), gdy powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha przeliczeniowy lub dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu ustawy,
- na wniosek (dobrowolnie), gdy powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 1 ha przeliczeniowego (wynosi 1 ha przeliczeniowy lub poniżej 1 ha przeliczeniowego).

Ubezpieczenie na wniosek jest dobrowolną umową dwustronną zawartą między osobą zainteresowaną a Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Złożenie wniosku o objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym jest ze strony osoby zainteresowanej deklaracją zawarcia takiej umowy. Strony zawierające umowę przyjmują na siebie wzajemne zobowiązania. Ze strony rolnika to przede wszystkim zobowiązanie się do opłacania należnych składek, a ze strony KRUS gwarantowanie świadczeń na warunkach określonych w ustawie. Umowa ta w każdym czasie może zostać rozwiązana zarówno w wyniku złożenia przez osobę ubezpieczoną oświadczenia o odstąpieniu od ubezpieczenia, jak i w sytuacji zaprzestania opłacania należnych na to ubezpieczenie składek.

Ustawa wyodrębnia dwa rodzaje ubezpieczenia:
- ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie,
- ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Ubezpieczenie społeczne rolników zapewnia osobie ubezpieczonej, po spełnieniu wymaganych warunków prawo do określonych w ustawie świadczeń pieniężnych.

Ważne!

Zgodnie z art.37 ust.1 wyżej cytowanej ustawy „Rolnik jest obowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni zgłaszać Kasie osoby podlegające ubezpieczeniu w jego gospodarstwie oraz informować Kasę o okolicznościach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności”.

Opracowała:
Ewelina Elias
Kierownik Wydziału Ubezpieczeń
OR KRUS w Opolu


Umowa ubezpieczenia dla dzieci rolników od NNW

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników  zawarł 26 listopada 2019r. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie. Umowa obowiązuje od 01-01-2020r. do 31-12-2020r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Ubezpieczenie obejmuje:
- dzieci (do ukończenia 16 roku życia) pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunem prawnym, z których przynajmniej jedno jest objęte w pełnym zakresie ubezpieczeniem społecznym rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- wyłącznie w zakresie ryzyka śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku- rodziców lub opiekunów prawnych ww. dziecka będących rolnikami, z którymi to dziecko pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym i którzy są objęci ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Podstawą do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa i wypłaty świadczenia jest przesłanie do ubezpieczyciela wypełnionego wniosku o wypłatę świadczenia (np. formularza zgłoszenia roszczenia) wraz z dokumentami potwierdzającymi zajście zdarzenia.

Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie można pobrać ze stron internetowych: www.krus.gov.pl, www.fsusr.gov.pl oraz www.ubezpieczeniapocztowe.pl.

Ważne!

Zgłoszenia roszczenia i ubezpieczenia można dokonać m.in.:
- telefonicznie za pośrednictwem infolinii (od poniedziałku do piątku 8.00-18.00)  tel 48 370 43 21,
- drogą elektroniczną na adres: ,
- pisemnie na adres:
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Ul.Mickiewicza 19, 26-600 Radom

Dane niezbędne do zgłoszenia roszczenia:
- dane poszkodowanego: imię, nazwisko, PESEL, dane adresowe
- data i miejsce oraz okoliczności zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
- numer telefonu oraz adres poczty e-mail do kontaktu w sprawie zgłoszonego roszczenia

ubezpieczenia_KRUS.jpeg

Opracowała:
Ewelina Elias
Kierownik Wydziału Ubezpieczeń
OR KRUS w Opolu


Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2020 r.

Waloryzacja to coroczna podwyżka świadczeń przeprowadzana w miesiącu marcu. Wprowadzono ją, by emeryci i renciści nie tracili na podwyżkach cen (np. energii, czy gazu). Podwyżce podlegają emerytura podstawowa oraz emerytury i renty z ubezpieczenia. Waloryzacja emerytur i rent rolniczych jest przeprowadzona w marcu, a dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu, w ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy terminach płatności.

Prezes Kasy ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, obowiązującą od tego terminu kwotę emerytury podstawowej.

O waloryzację emerytury czy renty nie trzeba składać wniosku, KRUS waloryzuje te świadczenia z urzędu. Informacje o podwyższeniu świadczenia osoby uprawnione powiadamiane są decyzją.

Informacje o ile wzrosną świadczenia emerytalno-rentowe od 1 marca 2020 r. zostaną Państwu przedstawione w kolejnym numerze Kuriera Rolniczego.

Opracowała:
Iwona Porowska
Kierownik Wydziału Świadczeń
OR KRUS w Opolu