Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Korzystanie z pieca olejowego trzeba zarejestrować


Najpóźniej do 31 marca 2020 r. trzeba zgłosić w urzędzie skarbowym ogrzewanie domu olejem opałowym albo korzystasz na budowie z nagrzewnicy olejowej. W przeciwnym razie od dnia 1 kwietnia 2020 r. nie będzie możliwości zamówienia dostawy paliwa.

Nowe przepisy służące uszczelnieniu systemu podatkowego w obrocie olejami opałowymi weszły w życie 1 września 2019 r., jednak do 31 marca 2020 r. możliwe jest stosowanie dotychczasowych regulacji.

Oznacza to, że do 31 marca 2020 r. nabywcy mogą kupować paliwa do celów grzewczych bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyjnych w zakresie podatku akcyzowego oraz składać – tak jak dotychczas – pisemne oświadczenia o przeznaczeniu tych paliw.

Od 1 kwietnia 2020 r. warunkiem sprzedaży paliwa objętego obniżoną akcyzą będzie uprzednia rejestracja nabywcy oleju opałowego, czyli tak zwanego podmiotu zużywającego, w urzędzie skarbowym (sprzedawca, inaczej pośredniczący podmiot olejowy, też musi być zarejestrowany). Stawka akcyzy dla oleju przeznaczonego do celów grzewczych jest obniżona o ponad 900 zł/1000 l w stosunku do stawki dla paliw służących do napędu pojazdów (odpowiednio 232 i 1171 zł).

Jak zarejestrować kocioł olejowy

Rejestracja wymaga dokonania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego na formularzu AKC-RU, aby uzyskać status tak zwanego zużywającego podmiotu olejowego (ZPO). Można to zrobić na dwa sposoby:

  • założyć konto na portalu usług elektronicznych służby celnej: https://puesc.gov.pl, a następnie wypełnić i wysłać udostępniony na tej stronie elektroniczny formularz. Formularz należy zatwierdzić podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem elektronicznym albo przez podanie kwoty przychodu. Zgłoszenia można też dokonać w centrum obsługi najbliższego urzędu skarbowego z pomocą pracownika urzędu;
  • złożyć (wysłać) papierowy formularz zgłoszenia w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach podatku akcyzowego dla miejsca zamieszkania osoby dokonującej rejestracji (uwaga, nie każdy urząd skarbowy zajmuje się akcyzą).

W zgłoszeniu należy podać:

  • dane osobowe, czyli imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania, miejsca pobytu lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej NIP albo numer PESEL, a jeżeli nie został nadany – nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (dotyczy to cudzoziemców);
  • liczbę posiadanych urządzeń grzewczych na olej opałowy i miejsce instalacji tych użytkowanych stacjonarnie. Nie wystarczy sam adres, trzeba wskazać również jego współrzędne geograficzne. W formularzu elektronicznym jest to proste – wystarczy kliknąć „Znajdź na mapie”, a potem „Kopiuj tylko współrzędne”. Przy wypełnianiu formularza papierowego trzeba skorzystać na przykład z aplikacji nawigacyjnej w telefonie, mapy elektronicznej albo poprosić o pomoc w urzędzie;
  • informacje o wszystkich posiadanych urządzeniach stacjonarnych i przenośnych, czyli nazwę producenta urządzenia, model (typ) urządzenia, jego moc (w kW) i przewidywaną szacunkową ilość zużywanego oleju opałowego przez każde z urządzeń w ciągu roku (oleju lekkiego w litrach, ciężkiego w kilogramach).

Zgłoszenie składa się raz. Wszystkie późniejsze zmiany – jak na przykład wymiana kotła, jego likwidacja albo zmiana danych osoby zużywającej paliwo – trzeba zgłosić w ciągu 7 dni od zaistnienia danego zdarzenia. Zmiany zgłasza się na tym samym formularzu (AKC-RU). Za uchybienie temu obowiązkowi grozi odpowiedzialność karnoskarbowa. Przekroczenie lub niezrealizowanie deklarowanego zużycia oleju przez dane urządzenie nie wymaga aktualizacji zgłoszenia.

Po rejestracji w formie elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia otrzymamy od razu, a jeśli wybraliśmy drogę tradycyjną – potwierdzenie zostanie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego w ciągu siedmiu dni. Organ może zweryfikować dane podane w zgłoszeniu.

Uwaga! W potwierdzeniu będą wskazane numery identyfikacyjne miejsc dostawy, w których się znajdują stacjonarne urządzenia grzewcze (kotły), lub numery identyfikacyjne urządzeń niestacjonarnych.

Jak kupować olej opałowy według nowych zasad

Przy składaniu zamówienia trzeba podać sprzedawcy oleju opałowego swoje dane oraz otrzymany z urzędu skarbowego indywidualny numer identyfikacyjny miejsca dostawy lub urządzenia przenośnego. Po 31 marca 2020r. sprzedawca powinien odmówić dostawy, jeśli nie podamy mu tego numeru.

Bezpośrednio po dostawie trzeba jeszcze potwierdzić ilość odebranego oleju opałowego oraz poświadczyć, że ma się status podmiotu zużywającego i że olej zostanie wykorzystany do celów grzewczych. Zrobimy to:

  • elektronicznie w systemie monitorowania przewozu towarów SENT, wysyłając zgłoszenie zamykające przewóz z portalu PUESC albo aplikacji mobilnej bądź
  • za pośrednictwem sprzedawcy (kierowcy) przy użyciu kodu transakcyjnego pobranego ze swojego konta w PUESC lub z urzędu skarbowego.

Nowe przepisy przewidują karę dla nabywców oleju opałowego za brak lub błędy potwierdzenia odbioru oleju opałowego: 1000 zł w wypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i 5000 zł dla podmiotów prowadzących taką działalność.

Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku akcyzowym przez tak zwany zużywający podmiot olejowy rozumie się podmiot mający miejsce zamieszkania, miejsce pobytu, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub przedsiębiorcę zagranicznego prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium kraju, który zużywa do celów opałowych wyroby akcyzowe nieobjęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, i który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, o którym mowa w art. 16b ust. 1.

Będą to więc zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i prowadzące taką działalność, a także cudzoziemcy, którzy nie mają miejsca zamieszkania w Polsce, ale posiadają tu na przykład dom letniskowy ogrzewany olejem opałowym. Do grona podmiotów zużywających zaliczają się też osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na przykład organy samorządowe prowadzące placówki oświatowe, wspólnoty mieszkaniowe z kotłownią opalaną olejem itp.

PDFKorzystanie z pieca olejowego trzeba zarejestrować - informacja do wydruku (pdf).