Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o wyłożeniu projektu nowego podziału Województwa Opolskiego na obwody łowieckie

Opole, dnia 26 lutego 2020 roku

Realizując zadanie wynikające z zapisów art. 27 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.) Marszałek Województwa Opolskiego opracował projekt nowego podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie, który następnie został pozytywnie uzgodniony i zaopiniowany przez wszystkie instytucje wymienione w ww. ustawie. Kolejnym etapem procedury określonej w ww. art. 27 jest wyłożenie projektu do publicznego wglądu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 27 ust. 8, pkt. 3 ww. ustawy Prawo łowieckie informuję, że ww. projekt zostanie wyłożony w dniu 9 marca 2020 r. do publicznego wglądu w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Hallera 9, 45-867 Opole, w pokoju nr 303, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 oraz umieszczony na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego w zakładce: Urząd > Biura i departamenty > Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi > Obwody łowieckie

Uwagi do projektu mogą być składane w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w terminie 21 dni od dnia wyłożenia projektu do publicznego wglądu i umieszczenia go na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, tj. do 30 marca 2020 r.

Uwagi do projektu może wnieść każdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem. Do uwagi należy załączyć dokument potwierdzający, że wnoszący uwagę jest w chwili jej wniesienia właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej projektem wraz ze wskazaniem numeru i obrębu ewidencyjnego nieruchomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Opolskiego. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Mając powyższe na uwadze, zgodnie z zapisami art. 27 ust. 8, pkt. 3 ustawy Prawo łowieckie proszę o udostępnienie ww. informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w poszczególnych gminach, co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia.

Z poważaniem
Marszałek Województwa Opolskiego
Andrzej Buła
 

PDFObwieszczenie z dnia 26 lutego 2020 r. Marszałka Województwa Opolskiego (pdf)