Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC
o przystąpieniu do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zdzieszowicach Uchwały Nr XVIII/160/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice. Granicę opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice stanowi granica administracyjna Gminy Zdzieszowice.

Wnioski do studium należy składać na piśmie w terminie do dnia 10.04.2020 r., na adres: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski można również wnosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów odrębnych.

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam jednocześnie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww projektu studium wraz prognozą oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 10.04.2020 r.,, na piśmie na adres: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, lub drogą elektroniczną na adres: wpaliwoda@zdzieszowice.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, w sekretariacie w godzinach otwarcia Urzędu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Zdzieszowic.

Na podstawie art. 17a i 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) informuję, że przysługują Pani/Panu prawa wynikające z ww przepisów, szczegółowo przedstawionych w Obwieszczeniu Burmistrza Zdzieszowic o przystąpieniu do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice, umieszczonego na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz wywieszonego na tablicy ogłoszeń.

Wnioski:

PDFwniosek_do_studium_z_rodo_ost.pdf
DOCwniosek_do_studium_z_rodo_ost.doc
ODTwniosek_do_studium_z_rodo_ost.odt