Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2020

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie marzec 2020 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej Organizacją Partnerską o zasięgu Lokalnym, zgodnie z zasadami Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa,

 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z Organizacji Partnerskich o zasięgu Regionalnym oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,

 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  marzec 2020lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach [Organizacja Partnerska Regionalna] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa opolskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
 

 1. Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 2. Sposób kwalifikacji:

 • Ośrodki Pomocy Społecznej będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać Organizacji Partnerskiej Lokalnej listy osób zakwalifikowanych do pomocy z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

 • Organizacje Partnerskie Lokalne mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do Ośrodków Pomocy Społecznej, które potwierdzą czy osoby/rodziny kwalifikują się do przyznania pomocy;

 • Organizacje Partnerskie Lokalne mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].


 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2020 obejmuje następujące artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 50 kg w tym: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy klarowny, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym.


Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2020 jest większa niż do danej Organizacja Partnerska Regionalna/Organizacja Partnerska Lokalna będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 40,3 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych 5. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa nieodpłatnie.

 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych Organizacji Partnerskiej Lokalnej, przy współpracy z Organizacji Partnerskich Lokalnych i Ośrodków Pomocy Społecznej:

 • warsztaty kulinarne; 

 • warsztaty edukacji ekonomicznej;

 • warsztaty dietetyczne;

 • warsztaty niemarnowania żywności,

 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;

 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);

 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;

 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (Europejski Fundusz Społeczny i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.