Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

KRUS informuje

Finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem

Obowiązujące od 1 września 2013r. przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U z 2020r.poz.174) umożliwiają finansowanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym od dnia złożenia wniosku przez osobę zainteresowaną tj.:

- rolnika i domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy (obowiązkowo), albo na wniosek (dobrowolnie),
- rolnika i domownika, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników,
- osobę będącą członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe finansowana jest z dotacji budżetu państwa i stanowi 10% emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału. Natomiast składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie nadal jest opłacana przez rolnika indywidualnie.

Przy ubieganiu się o finansowanie składek należy:
- złożyć wniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS,
- złożyć wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i finansowanie składki na to ubezpieczenie, w przypadku osób niepodlegających w KRUS,
- przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz w przypadku dziecka niepełnosprawnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
- nie podlegać innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie posiadać ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym do emerytury lub renty,
- zaprzestać prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej albo zawiesić jej wykonywanie bądź współpracę przy jej prowadzeniu w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Oznacza to, że w dniu rozpoczęcia finansowania składki ze środków budżetu państwa, działalność ta nie może być prowadzona.

Ponadto drugi rodzic w tym czasie nie powinien korzystać z prawa do finansowania składek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w KRUS albo w ZUS na podstawie art. 16 ust.8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (np. w związku z przebywaniem na urlopie wychowawczym, pobieraniem zasiłku macierzyńskiego).

Pobieranie świadczenia rodzicielskiego nie ma wpływu na przyznanie przez KRUS uprawnienia do finansowania składki z budżetu państwa, o ile drugi rodzic pobierający to świadczenie nie korzysta z finansowania składek w ZUS.

Uprawnienie do finansowania tych składek jest przyznawane na okres:
- do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia,
- do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia, w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Uprawnienia w tym zakresie pobierane z różnych tytułów i w różnych systemach podlegają zsumowaniu i nie mogą przekroczyć ustawowego okresu 3 lub 6 lat.

Ważne!

Osobom, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przysługuje prawo wyboru finansowania składki na to ubezpieczenie w ZUS lub KRUS.

Opracowała:
Ewelina Elias
Kierownik Wydziału Ubezpieczeń
OR KRUS w Opolu


Jak się chronić przed zarażeniem w gospodarstwie rolnym.jpeg

platat Tarcza Antykryzysowa - Rolnictwo.jpeg

plakat Kupuj świadomie.jpeg