Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie obniżenia ustalonych minimalnych stawek czynszu, w związku ze skutkami epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.226.2020

BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie obniżenia ustalonych minimalnych stawek czynszu, w związku ze skutkami epidemii wywołanej
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571) oraz art. 25 ust. 1 i 2, w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284) zarządzam, co następuje:

§1. 1. Obniża się ustaloną stawkę czynszu określoną w§ 2 Zarządzenia Nr SG.0050.178.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszowej za wynajem garaży i lokali użytkowych położonych na terenie miasta Zdzieszowice oraz stawkę czynszu lub dzierżawy wynikającą z indywidualnie zawartych umów najmu i dzierżawy, do wysokości 1,00 zł netto miesięcznie + należny podatek VAT, za najem lub dzierżawę 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Zdzieszowice, na cele związane z działalnością gospodarczą przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
2. Stawkę czynszu określoną w ustępie 1 wprowadza się w okresie od dnia 1 kwietnia 2020r. do dnia 30 czerwca 2020r.

§2. 1. Obniża się ustalone minimalne stawki czynszu na kwotę ponad 1,00 zł netto w Zarządzeniu Nr SG.0050.185.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości zabudowane niezabudowane Gminy Zdzieszowice oddane w dzierżawę na inne cele niż rolne, do wysokości 1,00 zł netto + należny podatek VAT, na cele związane z działalnością gospodarczą przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
2. Stawkę czynszu określoną w ustępie 1 wprowadza się w okresie od dnia 1 kwietnia 2020r. do dnia 30 czerwca 2020r.

§ 3. Najemcy i dzierżawcy, którzy spełniają warunki określone w § 1 lub 2 Zarządzenia, zobowiązani są do wystąpienia do Burmistrza Zdzieszowic z wnioskiem o obniżenie stawki czynszu oraz podpisania aneksu do umowy, w terminie do dnia 12 maja 2020r.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFSG.0050.226.2020