Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - przebudowę nadbrzeża wraz z obiektami towarzyszącymi w ramach inwestycji: „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. Opolskie - etap II”

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie reprezentowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice została wydana w dniu 22 kwietnia 2020 r. decyzja nr 33/W/2020 (znak sprawy IN.I.7840.2.4.2020.WP) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia
na przebudowę nadbrzeża wraz z obiektami towarzyszącymi w ramach inwestycji: „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. Opolskie -e ta p II” .

Ww. inwestycja realizowana jest na działkach gruntowych oznaczonych w operacie gruntów i budynków numerem 553, 658/1, 661 jednostka ewidencyjna 160505_5, obręb Krępna.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu - Wydział Infrastruktury i Nieruchomości (po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. 77 4 524 403, 77 4 524 213 lub e-mailowym: ).

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego