Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie krapkowickim do właścicieli i zarządców placów zabaw i obiektów małej architektury sportowo-rekreacyjnej - maj 2020r

(Tekst Komunikatu w formacie pdf)

Przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw, siłowni plenerowych, skateparków i parków linowych. Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj.: Dz.l). z 2019 r., poz. 1186). Zgodnie z brzmieniem art. 61 pkt 1 ustawy, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani utrzymywać i użytkować obiekty zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).

Zwracam uwagę, że zgodnie z Prawem budowlanym obiektami budowlanym są m.in. obiekty małej architektury służące rekreacji codziennej, na przykład piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie i inne obiekty sportowo-rekreacyjne. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów oraz obowiązkiem poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania. Na integracyjnych placach zabaw dodatkowo należy zwracać uwagę na zgodne z przeznaczeniem użytkowanie obiektów małej architektury dedykowane osobom niepełnosprawnym. Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane, kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach. W omawianym zakresie należy stosować się do wymogów norm:

  • PN-EN 1176-1, część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
  • PN-EN 1176-2, część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek
  • PN-EN 1176-3, część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni
  • PN-EN 1176-4, część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych
  • PN-EN 1176-5, część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli
  • PN-EN 1176-6, część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących
  • PN-EN 1176-7, część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji
  • PN-EN 1176-10, część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy
  • PN-EN 1176-11, część 11: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące sieci przestrzennej

Krapkowice, maj 2020 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w powiecie krapkowickim
Józef Nossol