Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie reprezentowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach została wydana w dniu 15 kwietnia 2020 r. decyzja nr 28/W/2020 (znak sprawy IN.1.7840.2.2.2020.WP) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę istniejącej śluzy pociągowej oraz przebudowę istniejącej śluzy małej poprzez jej rozbiórkę i budowę w jej miejscu śluzy o parametrach 190 m długości użytkowej i 12 m szerokości użytkowej, na stopniu wodnym „Januszkowice", wraz z:
- rozbiórką istniejącego budynku sterowni śluzowej oraz budową nowej sterowni śluzowej;
- rozbiórką istniejącej szopy drewnianej i budynku socjalnego oraz budową nowego budynku socjalno-magazynowego;
- rozbiórką istniejących wysp rozdzielczych w górnym i w dolnym awanporcie oraz budową nowych wysp rozdzielczych;
- rozbiórką istniejących kierownic oraz budową nowych kierownic;
- rozbiórką istniejących dalb cumowniczych oraz budową nowych dalb cumowniczych i dalb cumowniczych z pomostami;
- budową nowego przyłącza wodociągowego;
- rozbiórką istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej, wraz ze zbiornikiem bezodpływowym oraz budową nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej, wraz ze zbiornikiem bezodpływowym (szambem);
- rozbiórką istniejących instalacji elektroenergetycznych i oświetlenia w obrębie stopnia wodnego oraz budową nowych instalacji elektroenergetycznych i oświetlenia w obrębie stopnia wodnego;
- rozbiórką istniejących instalacji telekomunikacyjnych w obrębie stopnia wodnego oraz budową nowych instalacji telekomunikacyjnych w obrębie stopnia wodnego;
- rozbiórką istniejącego słupa energetycznego nN na lewym brzegu Odry oraz budową nowego słupa energetycznego nN;
- rozbiórką istniejącego ogrodzenia w obrębie osiedla przystopniowego oraz budową nowego ogrodzenia w obrębie osiedla przystopniowego;
- przebudową awanportu górnego z jego pogłębieniem i poszerzeniem oraz wymianą wyposażenia technicznego;
- przebudową awanportu dolnego z jego pogłębieniem oraz wymianą wyposażenia technicznego;
- budową slipu;
- budową placu do składowania zamknięć remontowych, na lewym brzegu awanportu górnego śluz, wraz z wyposażeniem;
- przebudową układu drogowego w obrębie stopnia wodnego Januszkowice, wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
- budową i rozbiórką tymczasowych grodz budowlanych;
- budową kładki technologicznej na odcinku od lewego przyczółka jazu do osiedla przystopniowego;
- budową stanowiska czerpania wody z punktem poboru wody na cele p.poź.

Ww. inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn.: „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów”

Ww. inwestycja realizowana jest na działkach gruntowych oznaczonych w operacie gruntów i budynków numerem 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051/1, 1051/2 jednostka ewidencyjna Reńska Wieś, obręb 0079 Poboroszów oraz dz. nr 657, 1217/2 jednostka ewidencyjna Zdzieszowice - obszar wiejski, obręb 0002 Januszkowice.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu - Wydział Infrastruktury i Nieruchomości (po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. 77 45 24 403, 77 45 24 213 lub e-mailowym: ).

PDFobwieszczenie