Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Program - MOJA WODA

Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” oraz Polityką Ekologiczną Państwa 2030 - strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej.


Finansowane będą przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie tej nieruchomości, w efekcie czego wody opadowe oraz roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu, montażu, budowy i uruchomienia instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:


a) przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
b) instalacja rozsączająca,
c) zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:

  •  zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
  •  zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
  • zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,

d) elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Terminy i procedura składania wniosków
Program realizowany będzie w latach 2020 – 2024, nabór wniosków ma charakter ciągły w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Terminy i procedura składania wniosków
Program realizowany będzie w latach 2020 – 2024, nabór wniosków ma charakter ciągły w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

  1.  Nabór wniosków odbywa się na podstawie ogłoszenia o naborze publikowanego na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu www.wfosigw.opole.pj. Zwany dalej Funduszem lub WFOŚiGW w Opolu (ul. Krakowska 53, 45-018 Opole)
  2. Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do biura WFOŚiGW w Opolu na adres wskazany w ogłoszeniu, zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej, poprzez Portal Beneficjenta. Nieruchomość, na której realizowane będzie przedsięwzięcie powinna być zlokalizowana na terenie województwa opolskiego

Wszelkie informacje na temat programu można znaleźć m.in. na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu, gdzie również można składać wnioski.

https://www.wfosigw.opole.pl/program-moja-woda/dokumenty-programu-moja-woda

Regulamin naboru wniosków Programu Priorytetowego Moja Woda