Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty unijne

Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńska w m. Krępna
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dnia 6 września 2023 r. Burmistrz Zdzieszowic Sybila Zimerman wraz ze Skarbnik Gminy Zdzisławą Krukowską podpisali umowę z Samorządem Województwa Opolskiego o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

Projekt pt. „Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńska w m. Krępna” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 869.667,00 zł, co stanowi 63,63% sumy kosztów kwalifikowanych całej operacji.

Całkowita wartość zadania szacowana jest na 1.366.756,86 zł brutto.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez wymianę konstrukcji, wykonanie poboczy i zjazdów drogi gminnej ul. Młyńska w m. Krępna.

Brak opisu obrazka

Opublikowano 06.09.2023 r.


Zagospodarowanie działki nr 1003, „Mirabelka w Zdzieszowicach”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dnia 19 stycznia 2023 r. Burmistrz Zdzieszowic Sybila Zimerman wraz ze Skarbnik Gminy Zdzisławą Krukowską podpisali umowę z Samorządem Województwa Opolskiego o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt pt. „Zagospodarowanie działki nr 1003, „Mirabelka w Zdzieszowicach” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 127.260,00 zł, co stanowi 63,63% sumy kosztów kwalifikowanych całej operacji.
Całkowita wartość zadania szacowana jest na 671.010,81 zł brutto.

Celem przedsięwzięcia jest wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru wiejskiego Krainy św. Anny poprzez inwestycje w przestrzeń publiczną oraz w obiekty i infrastrukturę podnoszącą jakość życia z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne.

Planowanym wynikiem operacji jest nowy obiekt infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej – zagospodarowana działka nr 1003 „Mirabelka w Zdzieszowicach”.

CEL: Rozwój atrakcyjności obszaru wiejskiego Krainy św. Anny, poprzez budowę ogólnodostępnego miejsca infrastruktury rekreacyjnej – działki nr 1003 „Mirabelka w Zdzieszowicach”.

Brak opisu obrazka

Opublikowano 19.01.2023 r.


Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Dofinansowanie 226.253,58 zł

Brak opisu obrazka


zdalna Szkoła 

Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Dofinansowanie 69.600,00 zł

Brak opisu obrazka


Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Oleszce, przy ul. Wiejskiej – budowa wiaty rekreacyjnej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dnia 14 września 2020 r. Burmistrz Zdzieszowic Sybila Zimerman wraz z Skarbnik Gminy Zdzisławą Krukowską podpisali umowę z Samorządem Województwa Opolskiego o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt pt. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Oleszce, przy ul. Wiejskiej – budowa wiaty rekreacyjnej” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 34.829,00 zł, co stanowi 63,63% sumy kosztów kwalifikowanych całej operacji.

Całkowita wartość zadania szacowana jest na 67.866,35 zł brutto.

Celem przedsięwzięcia jest wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru wiejskiego Krainy św. Anny poprzez inwestycje w przestrzeń publiczną oraz w obiekty i infrastrukturę podnoszącą jakość życia z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne.

Planowanym wynikiem operacji jest nowy obiekt infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej – wiata w sołectwie Oleszka.

CEL: Rozwój atrakcyjności obszaru wiejskiego Krainy św. Anny, poprzez budowę ogólnodostępnego miejsca infrastruktury rekreacyjnej – wiaty w miejscowości Oleszka.

Brak opisu obrazka


„Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Nowej 3 w Zdzieszowicach (OŚiGW) - segment G”

Gmina Zdzieszowice realizuje projekt pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Nowej 3 w Zdzieszowicach (OŚiGW) - segment G” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wartość przedsięwzięcia wynosi: 1 324 510,02 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, tj.: 1 115 975,25 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej oraz obniżenie kosztów energetycznych związanych z utrzymaniem energetycznym budynków użyteczności publicznej w Gminie Zdzieszowice, w zakresie jednego z segmentów budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 (G – basen z zapleczem).

W ramach termomodernizacji budynku przewiduje się:

- ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian w gruncie, ścian wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami a przestrzenią wentylacyjną stropodachów, stropodachów i dachów, stropów nad przejazdem,
- wymianę pokrycia dachu budynku wraz z obróbkami,
- przemurowanie kominów,
- przemurowanie ścian szczytowych oraz attyk,
- wymianę rynien i rur spustowych oraz wpustów kanalizacji deszczowej,
- izolację pionową ścian fundamentowych,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z instalacją nawiewników
- modernizację instalacji c.o.
- wymianę instalacji odgromowej.

Brak opisu obrazka


Inwestycje zrealizowane przez Gminę Zdzieszowice, które otrzymały dofinansowanie ze środków pozabudżetowych