Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2020 rok

Informujemy, że opracowany został Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2020 rok. Obowiązek opracowania tego dokumentu wynika z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

PDFRaport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2020 (5,72MB)

Burmistrz Zdzieszowic
Sybila Zimerman


W dniu 30 czerwca 2021r. o godz. 15:30 odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, na której, zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2020. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Zdzieszowic, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał rady miejskiej.

Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której głos zabierać będą radni oraz mieszkańcy Gminy Zdzieszowice. Aby móc zabrać głos w debacie należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć w biurze Rady Miejskiej (I piętro, pokój B110) najpóźniej w dniu 29 czerwca 2021r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Zdzieszowice za 2020r. zostanie przeprowadzone głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Zdzieszowic wotum zaufania.

Przewodniczący Rady
Edward Paciorek


DOCXWniosek o wzięcie udziału w debacie (format docx) (7,11KB)
ODTWniosek o wzięcie udziału w debacie (format odt) (13,57KB)
PDFWniosek o wzięcie udziału w debacie (format pdf) (71,91KB)