Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki otwartego konkursu dla klubów sportowych

Burmistrz Zdzieszowic zarządzeniem nr SG.0050.489.2022 z dnia 3 lutego 2022 r. zatwierdził realizację zadań publicznych realizowanych przez podmioty wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia oraz wysokość dotacji celowej na te zadania dla organizacji które przystąpiły do otwartego konkursu ogłoszonego 10 stycznia 2022 roku.

Zarządzenie Burmistrza: PDFSG.0050.489.2022 (54,93KB)

Załącznik do zarządzenia: PDFrozstrzygnięcie otwartego konkursu (40,52KB)

Organizacje, którym przyznano środki w otwartym konkursie są zobowiązane do dostarczenia zaktualizowanych:

  • szczegółowego opis działań w zakresie realizacji projektu (o ile ulegnie zmianie) – pkt II.4 wniosku,
  • kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji projektu – pkt III wniosku,
  • przewidywanych źródeł finansowania projektu – pkt IV wniosku,

które stanowić będą załączniki do umowy.

W tym celu można posłużyć się formularzami zamieszczonymi poniżej:

DOCwzór aktualizacji.doc (34,00KB)

ODTwzór aktualizacji.odt (21,14KB)

PDFwzór aktualizacji.pdf (61,05KB)