Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDZIESZOWICACH – EDYCJA 2022

Brak opisu obrazka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach informuje, że Gmina Zdzieszowice przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Całość Programu finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego.
Całkowita wartość dofinansowania wynosi 419 067,00 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta wspierającego dla:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

- poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

- wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

- dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;

- zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi świadczone przez asystenta w szczególności polegają na pomocy asystenta w:

- wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

- załatwianiu spraw urzędowych;

- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)

-zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu: 77 474 97 01

Pełna treść Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w załącznikach.

DOCXProgram Asystent osobisty osoby niepełnosprawnj - edycja 2022.DOCX (61,42KB)