Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach

ADRES:

ul. Piastów 20
47-330 Zdzieszowice
tel. (77) 472 66 11-20
fax. (77) 472 66 10
Strona BIP: www.mgops-zdzieszowice.bip.gov.pl

Godziny pracy:
- poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
- wtorek - piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

KIEROWNIK: 
RENATA NACHTYGAL

STATUS PRAWNY:
Uchwała Nr XXV/174/96 w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE JEDNOSTKI:
Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach jest samodzielną jednostką budżetową zwaną dalej „Ośrodkiem”, utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, które obejmują w szczególności:
* tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej;
* analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
* przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustwą świadczeń;
* pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbęnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
* pracę socjalną, rozumianą jako działlność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub uzyskaniu zdolnoci do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz.414, z późn.zm.).

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Świadczenia pomocy społecznej są udzielanie na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu.
Osoby i rodziny ubiegające się o świadczenia pomocy społecznej powinny jednocześnie spełniać dwa kryteria:
KRYTERIUM DOCHODOWE - określone w przepisach jako dochód na osobę lub osobę w rodzinie, obliczane dla każdego gospodarstwa, uzależnione od ilości osób w rodzinie. Jeżeli osoba lub rodzina nie posiada obliczonego dochodu, pomocy udziela się z powodu ubóstwa.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza:
- na osobę samotnie gospodarującą - 461 zł
- na pierwszą osobę w rodzinie - 418 zł,
- na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat - 294 zł,
- na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat - 210 zł.
Podane wyżej wysokości dochodów, obowiązujące od dnia 1 czerwca 2002r, zmieniają się w ciągu roku i są ogłaszane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w "Monitorze Polskim".
W niektórych przypadkach kryterium dochodowe nie ma zastosowania.
KRYTERIUM DYSFUNKCJI - okoliczności, z powodu których udziela się pomocy społecznej (wystarczy wystąpienie co najmniej jednej z wymienionych okoliczności):
- sieroctwa
- bezdomności
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- bezrobocia
- niepełnosprawności, długotrwałej choroby
- bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
- alkoholizmu lub narkomanii
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Rodzaj i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
Pomocy udziela się w różnych formach, należą do nich w szczególności:
· usługi opiekuńcze
Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Do kompetencji Rady Gminy należy określanie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Usługi opiekuńcze mogą być również świadczone w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
· pomoc rzeczowa
Realizowana poprzez udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobie tego pozbawionej. Schronienia udziela się w noclegowniach, domach dla bezdomnych i innych miejscach. Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.
Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, a przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.
· pomoc finansowa
Realizowana w postaci świadczeń pieniężnych (zasiłki, renta socjalna, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ).
· pomoc w postaci pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego
Osobom i rodzinom udziela się (niezależnie od sytuacji dochodowej) pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego. Osobom i rodzinom może zostać również udzielona pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem.

Rodzaje świadczeń pieniężnych
Świadczenia pieniężne, to w szczególności:
· Zasiłek celowy
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej osobie i rodzinie może zostać przyznany zasiłek celowy w szczególności na pokrycie, w części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia, remontu mieszkania, opału i odzieży, pogrzebu.
Może zostać również przyznany osobom i rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Świadczenie to może być przyznane zarówno w formie pieniężnej jak i rzeczowej.
· Zasiłek okresowy
Może być przyznany osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny, a dochody oraz posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności ze względu na:
- długotrwałą chorobę,
- niepełnosprawność,
- brak możliwości zatrudnienia,
- brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie, na której ciążył obowiązek alimentacyjny,
- brak możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
· Bezzwrotny specjalny zasiłek okresowy lub celowy
Może być przyznany, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego.
· Gwarantowany zasiłek okresowy
Przysługuje osobie, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, pobieranego na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z powodu upływu okresu jego pobierania, a dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego, jeżeli w dniu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz w okresie pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia z zastrzeżeniem ust. 4d ustawy. Prawo do gwarantowanego zasiłku okresowego nie przysługuje w przypadku upływu okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, do którego osoba uprawniona nabyła prawo w wyniku zaliczenia okresu pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego. Zasiłek przysługuje, jeżeli osoba uprawniona wystąpiła z wnioskiem o jego wypłatę nie później niż w terminie 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, lub 30 dni od dnia otrzymania decyzji urzędu pracy o ustaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
· Macierzyński zasiłek okresowy
Przysługuje:
1) matce dziecka zajmującej się jego wychowaniem,
2) ojcu dziecka zajmującemu się jego wychowaniem w razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka, - w okresie pierwszych 4 miesięcy życia dziecka,
3) osobie, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka,
4) osobie, która przyjęła dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, - w okresie pierwszego roku życia dziecka, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dochodu na osobę w rodzinie określonego jako kryterium dochodowe.
· Macierzyński zasiłek jednorazowy
Przysługuje matce, na każde dziecko urodzone podczas ostatniego porodu, a w razie jej śmierci lub porzucenia dziecka przed pobraniem zasiłku, innym osobom, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dochodu na osobę w rodzinie określonego jako kryterium dochodowe.
· Zasiłek stały
Zasiłek stały przysługuje osobie zdolnej do pracy, lecz nie pozostającej w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji, polegającej na bezpośredniej, osobistej pielęgnacji i systematycznym współdziałaniu w postępowaniu leczniczym, rehabilitacyjnym oraz edukacyjnym, jeżeli dochód rodziny nie przekracza półtorakrotności kryterium dochodowego, a dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność wraz z określonymi wskazaniami.
Zasiłek stały nie przysługuje osobie, której dziecko przebywa w całodobowym ośrodku rehabilitacyjnym lub innej placówce zapewniającej opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu i osobie otrzymującej zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek przedemerytalny albo świadczenie przedemerytalne.
· Zasiłek stały wyrównawczy
Przysługuje osobie pełnoletniej:
1) samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego,
2) całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego.
· Renta socjalna
Przysługuje (niezależnie od dochodu) osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej, przed ukończeniem 25 roku życia, a także w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Ośrodek realizuje również inne świadczenia, w tym:
· opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne
Świadczenie polegające na opłacaniu w określonych sytuacjach składek na ubezpieczenia społeczne za określone osoby, jeżeli osoby te nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z innych tytułów lub otrzymują emeryturę lub rentę, dzięki czemu osoby te uzyskają w przyszłości prawo do emerytury lub renty.
· opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz innych osób, stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. z 1997r. Nr 28, poz.153, z późn.zm.).
· ustalanie uprawnień i realizacja zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
Osobom, którym te zasiłki nie są wypłacane przez pracodawców, jednostki organizacyjne lub organy - stosownie do art.20 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 1 grudnia 1994r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz.U. z 1998r. Nr 102, poz.651, z późn.zm).
.
Kryteria, formy i tryb udzielania pomocy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 1998r. w sprawie kryteriów, form i trybu przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów (Dz.U. Nr 53, poz.334, z późn.zm.)

PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ
Przyznanie świadczeń następuje w drodze decyzji Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymagają wydania decyzji.
Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego) lub jego aktualizacji, dokonywanej nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny.
Wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin
W przypadku gdy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc, nie wyrażają zgody na zbieranie danych osobowych w zakresie ustalonym przepisami ustawy, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może wydać decyzję odmawiającą przyznania pomocy. Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad rodzinny (środowiskowy) może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW:
Decyzje w sprawie przyznania pomocy powinny być wydane w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, zgodnie z KPA.

Odwołania od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

OSOBA REDAGUJĄCA PODMIOTOWĄ INFORMACJĘ:
RENATA NACHTYGAL