Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2023r.

UCHWAŁA NR LII/404/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2023r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559, 583, 1005, 1079 i 1561), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu jak w załączniku nr 1, tabela nr 1 w łącznej kwocie 62.724.319,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 56.621.319,00 zł
2) dochody majątkowe: 6.103.000,00 zł
2. Ustala się wydatki budżetu jak w załączniku nr 1, tabela nr 2 w łącznej kwocie 74.262.019,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące: 56.600.086,97 zł
2) wydatki majątkowe: 17.661.932,03 zł

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 11.537.700,00 zł zostanie pokryty:
1. przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 10.713.580,00 zł;
2. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 824.120,00 zł, w tym:
1) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 , w tym:
a) środki z RFIL w kwocie 650.000,00 zł - „Przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej",
b) nagroda w konkursie „Rosnąca odporność" z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - 174.120,00 zł - zakup wyposażenia dla OSP.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 11.537.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały ustalone w wysokości 290.000,00 zł oraz z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 115.300,00 zł, natomiast wydatki budżetu w kwocie 413.600,00 zł przeznacza się na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 412.100,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.500,00 zł.

§ 5. Plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r. poz.1973 ze zmianami) oraz plan wydatków na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej został ustalony na kwotę 386.100,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości: 450.374,02 zł;
2) celową w wysokości: 145.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 8. Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę wynosi 72.362,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 jak w załączniku nr 4, tabele nr 1 i 2.

§ 10. Wydatki budżetu na 2023r. obejmują zadania jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 231.327,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Zdzieszowic do:
1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących za uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Samorządowe jednostki budżetowe uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochód budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronach internetowych gminy Zdzieszowice.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
Edward Paciorek

PDFzałącznik nr 1 do uchwały budżetowej (362,43KB)
PDFzałącznik nr 2 do uchwały budżetowej (113,87KB)
PDFzałącznik nr 3 do uchwały budżetowej (121,18KB)
PDFzałącznik nr 4 do uchwały budżetowej (124,79KB)
PDFzałącznik nr 5 do uchwały budżetowej (143,88KB)
PDFuzasadnienie do uchwały budżetowej (720,27KB)
PDFzałącznik nr 1 do uzasadnienia - uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2023 roku zadań inwestycyjnych w gminie Zdzieszowice (191,87KB)
PDFzałącznik nr 2 do uzasadnienia - uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2023 roku zadań remontowych w Gminie Zdzieszowice (132,48KB)
PDFzałącznik nr 3 do uzasadnienia - uzasadnienie do udzielanych z budżetu Gminy Zdzieszowice dotacji w 2023 roku (119,66KB)
PDFszczegółowy wykaz planowanych do zakupu gruntów (378,32KB)
PDFszczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży gruntów (635,15KB)
PDFwykaz zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (98,72KB)
PDFMiGBP (214,66KB)
PDFMGOKSiR (401,19KB)