Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Regulamin Jamki Internetowej

REGULAMIN
JAMKI INTERNETOWEJ
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU i REKREACJI
w Zdzieszowicach

 1. Regulamin ustala zasady oferowania usług internetowych.
 2. Jamka Internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne.
 3. M-GOKSiR nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług, wynikłe z przyczyn leżących poza M-GOKSiR.
 4. Jamka Internetowa jest czynna:
  Wtorek    - 15.00 – 19.30
  Środa     - 15.00 – 19.30
  Czwartek  - 16.00 – 19.30
  Piątek    - 16.00 – 19.30
  Sobota    - 15.00 - 19.30
 5. Użytkownik, wyrażający wolę korzystania z Jamki Internetowej, jest zobowiązany poinformować o tym fakcie dyżurującego gospodarza klubu oraz po okazaniu dowodu tożsamości, wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 6. Gospodarz klubu na życzenie użytkownika i w miarę możliwości udziela instrukcji wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.
 7. Indywidualna sesja może trwać godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych użytkowników czekających na dostęp do komputera.
 8. Użytkownik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego u gospodarza klubu.
 9. W Jamce Internetowej należy zachować ciszę.
  Dźwięk emitowany podczas pracy programów multimedialnych, może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.
  Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.
  Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
 10. Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom informacyjnym i  edukacyjnym.
 11. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.
 12. Użytkownik ma prawo do:
  - korzystania z Internetu,
  - pracy z programami MS Office (Word, Excel, Access, Power Point) zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych,
  - zapisywania wyników poszukiwań danych na przyniesionych dyskietkach.
 13. Po zakończeniu pracy użytkownik powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na  przyniesionych dyskietkach. Informacje nie zapisane, bądź zapisane na dysku twardym, zostaną wykasowane w chwili zamknięcia komputera. M-GOKSiR nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.
 14. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.
 15. Gospodarz klubu ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 16. Dostęp do Internetu nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe, nie może również służyć popełnianiu czynów niezgodnych z prawem.
 17. Użytkownikowi zabrania się:
  - podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera,
  - instalowania na komputerze M-GOKSiR jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika,
  - zakładania przez użytkownika własnych katalogów na dyskach,
  - wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
  - łamania zabezpieczeń systemu,
  - samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.
 18. Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie inne nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionego mu połączenia z siecią.
 19. Użytkownik ma obowiązek poinformować gospodarza klubu o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.
 20. Gospodarz klubu ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji , jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
 21. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad może skutkować pozbawieniem użytkownika prawa do korzystania z Jamki Internetowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje gospodarz klubu, a użytkownik może się odwołać do Dyrektora M-GOKSiR.
 22. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencji Dyrektora M-GOKSiR w Zdzieszowicach.