Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Fn/05

herb_50.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 484 42 05,  faks: +48 77 484 40 41
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

Fn/05
KARTA USŁUGI
Podatek rolny - osoby fizyczne
 
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zmianami);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami);
 • Uchwała Nr XXV/168/04 z dnia 14 grudnia 2004r.  w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości ,podatku rolnego i podatku leśnego;
 • Uchwała Nr XXV/167/04 z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta.
Wymagane dokumenty
 • Informacja w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami.
Opłaty
 • Nie pobiera się.
Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach; Ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Finansowy;
pokój nr 19;
nr tel. (77) 484-42-05 wew. 119
godziny pracy:
poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek-piątek: 7.30-15.30
Termin załatwienia sprawy
 • Na podstawie złożonej informacji organ podatkowy wydaje decyzję z naliczeniem podatku w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy
 • Od decyzji służy stronie prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic.
 • Opłata skarbowa za wniesienie odwołania płatna jest w znakach skarbowych (za odwołanie – 5 zł, za każdy załącznik – 0,50 zł). 
Uwagi i dodatkowe informacje
 • O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opodatkowania (np.: zmiana właściciela, zmiana klasyfikacji gruntu) podatnik jest zobowiązany zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany .
 • Przy składaniu w/w  informacji (w zależności od okoliczności uzasadniających zmianę) do wglądu należy przedłożyć następujące dokumenty: 
  • akt notarialny (np.: umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, umowa dzierżawy),
  • postanowienie Sądu o nabyciu spadku.
 • Osoby fizyczne wpłacają podatek ustalony w drodze decyzji Organu podatkowego (w 4  ratach w następujących terminach: 1 rata - do 15.III, 2 rata –do 15.V, 3 rata – do 15.IX, 4 rata do 15.XI danego roku).
 • Wpłaty podatku można dokonać do rąk Sołtysa, w kasie Urzędu lub przelewem na konto tutejszego Urzędu:
  • B.S. Zdzieszowice 
  • Nr rachunku: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001 
Formularze wniosków
i druki do pobrania
 • IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego
 • ZR-1/A Dane o nieruchomościach rolnych
 • ZR-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym

Opracował(a):
 • Dorota Sulik; 2005.07.27
Sprawdził(a):
 • Czesława Knychas; 2005.08.02
Zatwierdziła:
 • Sekretarz Gminy mgr Brygida Bukowińska, 2005.08.05