Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Ochrona Środowiska w Gminie Zdzieszowice

6 lutego 2009 r. w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyła się Gala Laureatów i Wyróżnionych Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, podczas której ogłoszeni zostali Laureaci i Wyróżnieni X jubileuszowej Edycji Konkursu.

Wśród laureatów jubileuszowej edycji konkursu była Gmina Zdzieszowice. Wyróżnienie odebrał Burmistrz Zdzieszowic Pan Dieter Przewdzing.

Kategoria: SAMORZĄD PRZYJAZNY ŚRODOWISKU:

Podkategoria: Gmina Przyjazna Środowisku.

Osiągnięcia Gminy Zdzieszowice w latach 2008 – 2009:

 • Tytuł Laureata w X Edycji Narodowego Konkusu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
 • Uzyskanie certyfikatu nr 768/2009 dla Urzędu Miejskiego spełniającego wymagania Normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie profesjonalnego i skutecznego wykonywania zadań publicznych na rzecz rozwoju gminy i zaspokojenia potrzeb jego mieszkańców.
 • Złożenie wniosku (do Funduszu Spójności), który przeszedł pozytywnie ocenę formalną I stopnia dla projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach Rozwadza i Krępna.
 • Sołectwo Januszkowice otrzymało wyróżnienie w kategorii Najlepszy Start w Odnowie Wsi w ramach konkursu Piękna Wieś Opolska 2008.
 • Sołectwo Żyrowa otrzymało wyróżnienie w kategorii Wieś przyszłości w ramach konkursu Piękna Wieś Opolska 2008.
 • Remont studni ujęcia wody Oleszka-Skały wraz z instalacją usuwania azotanów - 2008 r
 • Zakończono budowę kolektora sanitarnego oddzielającego kanalizację przemysłową Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. od kanalizacji komunalnej w ul. Osadników, Wschodnia, Parkowa w Zdzieszowicach -2009 r.
 • Wykonano kolektor tranzytowy kanalizacji sanitarnej łączący Zdzieszowice z Rozwadzą o długości 850 m.

Kompleksowa ochrona wszystkich elementów środowiska naturalnego jest priorytetowym zadaniem Gminy Zdzieszowice. 

W latach 2008 – 2009 r.

 • Dotacja na modernizację lub budowę proekologicznego ogrzewania.Dotyczy ona kosztów nabycia kotła i automatyki. Przyznawana jest w wielkości (wyrażonej w %) uzależnionej od kosztu zakupu urządzenia – uchwała nr XLII/260/05 z dnia 22.11.2005 r. Z dofinansowania w 2008 roku skorzystało 41 osób (rodziny), wydatkowano na ten cel 68.417,00 zł. Do dnia dzisiejszego tj. 01.09.2009 r. wpłynęło 55 wniosków i wydatkowano przeszło 81.013,00 zł z przeznaczonych na ten rok 100.000,00 zł
 • Dofinansowanie do usuwania wyrobów azbestowych ( uchwała nr XVI/134/07).Regulamin dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej robót niezbędnych do unieszkodliwiania odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice. Z powyższego dofinansowania w 2008 r. skorzystała 1 osoba , w 2009 r. na dzień dzisiejszy 2 osoby na kwotę 2.135,00 zł , złożone są jeszcze 2 wnioski, które oczekują na rozpatrzenie.
   
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Osadników, Wschodniej, Parkowej, Ogrodowej. Całkowita długość wynosi 1 392 m. Czas realizacji 2008-2009 r. Ogólny koszt netto 1 072 130 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy oraz wspierane środkami w ramach Funduszu Spójności.
   
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza. Całkowita długości to 8 259 m Czas realizacji 2008-2010r. Ogólny koszt netto 7 350 000 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy oraz wspierane środkami w ramach Funduszu Spójności.
   
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna. Całkowitej długość to 6 500 m. Czas realizacji 2009-2011r. Ogólny koszt netto 8 400 000 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy oraz wspierane środkami w ramach Funduszu Spójności.
   
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Opolskiej, Karola Miarki, Chrobrego. Całkowita długość to 1 780 m. Czas realizacji 2009-2011 r. Ogólny koszt netto 3 150 000 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy oraz wspierane środkami w ramach Funduszu Spójności.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka.Całkowita długość to 4 000. Czas realizacji 2009-2010r. Ogólny koszt netto 4 200 000 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy oraz wspierane środkami w ramach Funduszu Spójności.
 • Modernizacja stacji ujęcia wody KRĘPNA.  Czas realizacji 2010. Ogólny koszt netto 1 155 000 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy oraz wspierane środkami w ramach Funduszu Spójności.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta. Czas realizacji 2011-2013 r. Ogólny koszt netto 4 200 000 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy oraz wspierane środkami w ramach Funduszu Spójności.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice. Całkowita długość to 10 000 m. Czas realizacji 2011-2012r. Ogólny koszt netto 12 285 000 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy oraz wspierane środkami w ramach Funduszu Spójności.
   
 • Modernizacja stacji ujęcia wody KRASOWA. Czas realizacji 2011-2012.Ogólny koszt netto 3 465 000 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy oraz wspierane środkami w ramach Funduszu Spójności.
   
 • Akcja „Wiosenne sprzątanie Zdzieszowic”.Radni Rady Miejskiej, pracownicy Urzędu Miejskiego na czele z Burmistrzem Zdzieszowic, pracownicy jednostek podległych, przedstawiciele samorządów mieszańców uczestniczyli 04.04 2009 r w wielkich porządkach na terenie miasta i gminy Zdzieszowice. Podczas akcji zebrano około 180 worków (około 6 450 kg) z odpadami komunalnymi, które po zakończeniu “sprzątania” zostały zabrane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach celem unieszkodliwienia. Akcja ta podobnie jak „Sprzątanie świata” to jeden z ważnych elementów krzewienia idei dbania o środowisko naturalne człowieka.
 • Likwidacja „dzikich wysypisk”. W roku 2008 zlikwidowano 8 "dzikich" wysypisk (64 m3 odpadów - 31 m3 odpadów komunalnych zmieszanych i 33 m3 gruzu) na terenie Gminy Zdzieszowice. Odpady składowane na "dzikich" wysypiskach pochodziły głównie z gospodarstw domowych. Liczba miejsc nielegalnego składowania odpadów zmniejsza się corocznie ze względu na systematyczność ich likwidowania i kontrolowanie posesji pod względem utrzymania porządku i czystości przez Straż Miejską, inspektora UM w Zdzieszowicach.
 • Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach gminy Zdzieszowice Działalność edukacyjna (w ramach systemu kształcenia na poziomie przedszkolnym, szkolnym podstawowym, ponadpodstawowym) nakierowana jest na kształtowanie postaw odpowiedzialności za stan środowiska, zachęcenie do prowadzenia własnych obserwacji i badań środowiska, kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów zgodnie z posiadaną wiedzą i podejmowanie praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska.
 • Wykonanie koncepcji źródeł odnawialnej energii – fermy fotowoltaiczne akumulatorów słonecznych  – 2009 r.Koncepcja obejmować będzie: określenie najbardziej efektywnego i technicznie możliwego do wykonania rozwiązania, wytypowanie najdogodniejszych miejsc do instalacji systemu, koncepcja przestrzennego rozmieszczenia instalacji dla wybranych lokalizacji, koncpecja techniczna systemu, wstępną oceną oddziaływania na środowisko, przybliżony koszt realizacji przedsięwzięcia, szacunkowe określenie zysku energetycznego generowanego przez system oraz przybliżoną redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz szacunkową analizę zysków ekonomicznych.
 • Wprowadzenie torebek jednorazowego użytku (FEDOG) na psie ekskrementy na terenie Gmina Zdzieszowice.

Efekt ekologiczny związany ze zgłaszanym przedsięwzięciem.

 • Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy spowoduje:
  • zmniejszenie strumienia odpadów składowanych na składowisku a zwiększenie strumienia odpadów przekazywanych do odzysku,
  • zapobieganie i ograniczenie powstawania odpadów oraz ich uciążliwości dla środowiska naturalnego i ludzi,
  • odzysk z odpadów substancji, przedmiotów i produktów,
  • podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców z zakresu selektywnej zbiórki odpadów.
 • Modernizacja (wymiana) starych pieców na nowe proekologicznego ogrzewanie. Spowoduje to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery a tym samym przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.
 • Unieszkodliwiania odpadów azbestowych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych – wnikliwie przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ilościowa odpadów azbestowych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice, jak również spowoduje to ograniczenie zalegania tych odpadów na „dzikich wysypiskach”.
 • Efekty ekologiczne wiążące się bezpośrednio z zakresem realizacji zadań związanych z budową systemu kanalizacji sanitarnej:
  •  na terenach o zwartej zabudowie zastosowanie kanalizacji umożliwi odprowadzanie ścieków w sposób zorganizowany w celu ich oczyszczania na oczyszczalni ścieków,
  • polepszenie warunków sanitarno-higienicznych,
  • korzystny wpływ na polepszenie jakości wód podskórnych i powierzchniowych,
  • zaprzestanie infiltracji nieczystości płynnych
 • Modernizacja ujęć wody spowoduje:
  • zaprzestanie domniemanego dotychczas mieszania się wód z poszczególnych warstw wodonośnych co dotychczas jest możliwe z uwagi na zły stan odwiertów studziennych,
  • nowoczesne systemy sterowania ujęciami poprawią kontrolę nad korzystaniem z zasobów wody ze szczególnym naciskiem na groźbę przeeksploatowania ujęć,
  • lepsze gospodarowanie ściekami pochodzącymi z ujęć wody.
 • Likwidacja „dzikich wysypisk” przyczyni się do:
  • przywrócenia gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych poprzez właściwą, przyjazną środowisku naturalnemu gospodarkę,
  • przywrócenia naturalnych siedlisk flory i fauny,
  • zlikwidowania ognisk zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych
 • Wiosenne „Sprzątanie Zdzieszowic” - kształtowanie świadomego szacunku do środowiska przyrodniczego.
 • Edukacja ekologiczna – spowoduje wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.
 • Fermy akumulatorów słonecznych – pozyskanie czystej energii oraz dbałość o środowisko naturalne.