Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Burmistrz Zdzieszowic informuje...

Na podstawie art.30 i art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),Burmistrz Zdzieszowic
informuje
o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektów:Aktualizacja “Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2012 z perspektywą 2013 – 2016”.
Aktualizacja “Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013 – 2016”.
 

 1.  Postępowanie prowadzone jest na wniosek Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
 2. Organem właściwym do opracowania programu jest Burmistrz Zdzieszowic.
 3. Organem właściwym do wydania opinii przed uchwaleniem programu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu.
 4. Informuje się o:
  -Możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy – jest ona wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska pokój B-207 w godz.7.30 – 15.30
  - Możliwości składania uwag i wniosków w terminie od 13.11.2009 r. do 04.12.2009 r.
   

Uwagi i wnioski można składać:

 • w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach w  Referacie Infrastruktury  i Ochrony Środowiska - pokój B-207 w godz.7.30 – 15.30 lub przesłać pocztą na adres:Urząd Miejski Zdzieszowice – ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach w  Referacie Infrastruktury  i Ochrony Środowiska - pokój B-207 w godz.7.30 – 15.30
 • e- mailem na adres srodowisko@zdzieszowice.pl


5. Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Burmistrza Zdzieszowic.
 

Do pobrania:

 1. „AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ZDZIESZOWICE NA LATA 2009-2012 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2013-2016” /PDFAPGO_Gmina_Zdzieszowice.pdf/
 2. AKTUALIZACJA „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZDZIESZOWICE NA LATA 2009 – 2012 Z PERSPEKTYWĄ 2013-2016” /PDFAPOS_Zdzieszowice.pdf/
 3. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTÓW „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ZDZIESZOWICE NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016”/PDFZdzieszowice_prognoza.pdf/

 

 environment.jpeg