Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

"Rewolucja odpadowa" co czeka miasto i gminę Zdzieszowice i jej mieszkańców w najbliższym czasie

Już od 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dzięki niej Polska odważnie stawi czoła problemowi rosnących gór śmieci, upora się z dzikimi wysypiskami i zacznie śmiało przetwarzać  odpady, które staną się cennym i pożądanych surowcem.

Od nowego roku za odpady będą odpowiedzialne samorządy, a nie jak dotąd przedsiębiorcy. Wszystkie samorządy w kraju dostały 18 miesięcy na stworzenie profesjonalnego  systemu gospodarowania odpadami po wprowadzonych zmianach. Zatem w mieście i gminie Zdzieszowice odbiór odpadów komunalnych według nowych zasad zacznie obowiązywać od  1 lipca 2013r.

Nowe regulacje prawne wprowadzają radykalne zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami za odbiór odpadów komunalnych właściciele nieruchomości rozliczali się z firmami wywozowymi, z którymi mieli zawarte umowy. Po wejściu w życie nowych przepisów to się zmieni, a właściciele nieruchomości będą składać do gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i uiszczać do gminy opłatę. Gmina w przetargu wybierze firmę odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Jednak zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi  następować będą sukcesywnie. Już od 1 stycznia 2012 r. gmina nie będzie wydawać zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za to będzie prowadzić rejestr działalności regulowanej w tym zakresie.  Następnie, jednak nie później niż do 31 grudnia 2012 r. Rada Gminy podejmie uchwały konieczne do wdrożenia systemu gospodarki odpadami.  Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy na całkowite wprowadzenie nowego systemu gmina ma czas do 30 czerwca 2013r. W mieście i gminie Zdzieszowice odbiór odpadów komunalnych według nowych zasad zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013r.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897)

 

Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych z terenu mista i gminy Zdzieszowice.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.), od 1 stycznia 2012r. wchodzą w życie nowe obowiązki dotyczące rejestracji przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Działalność ta będzie wymagała uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz na pisemny wniosek przedsiębiorcy (w załączeniu). Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy tj. (l stycznia 2012 r.) posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych,

2) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:
1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą.
2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, póz. 2008 z późn.zm.)”
Uwaga:
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, mogą wykonywać swoją działalność bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od wejścia w życie powyższej ustawy, tj. do 31 grudnia 2012 r.

Załączniki:
1.
PDFWniosek o wpis do rejestru PDFWniosek o wpis do rejestru
2. DOCOświadczenie przedsiębiorcy DOCOświadczenie przedsiębiorcy