Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert! -2005r.

Aktualny wykaz ogłoszeń o otwartych konkursach ofert Burmistrza Zdzieszowic znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dziale Ogłoszenia.

Na skróty:
Ogłoszenia na rok 2005 znajdują się tutaj
.

 


Burmistrz Zdzieszowic

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2005r.  przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Cel konkursu.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135) realizacji zadań publicznych podejmowanych na rzecz: zaspokajania potrzeb, poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców gminy Zdzieszowice, zapewnienia edukacji sportowej przede wszystkim dzieci i młodzieży, wyrównywania szans życiowych osób starszych i niepełnosprawnych, zagospodarowania wolnego czasu mieszkańców oraz szeroko pojętej profilaktyki a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym.
więcej...
(pdf) PDF2005.05.05_Ogłoszenie_o_konkursie_P.pdf
(doc) PDF2005.05.05_Ogłoszenie_o_konkursie_P.pdf

 

Oferta 2/2

Burmistrz Zdzieszowic

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie  „organizowania zawodów sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym w celu wspomagania idei współzawodnictwa”.

 

Rodzaj zadania:

Zadanie polega w szczególności na umożliwieniu mieszkańcom gminy Zdzieszowice udziału w zorganizowanych rozgrywkach piłki nożnej.


1.   W konkursie mogą brać udział:
a) organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
d) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
więcej...
(pdf) PDF2005.05.05_Ogłoszenie_o_konkursie_Sz.pdf
(doc) PDF2005.05.05_Ogłoszenie_o_konkursie_Sz.pdfOferta 1/2