Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Wybory Samorządowe 2006

Wybory Samorządowe 2006

Akty prawne

Wyjaśnienia

Informacje

Druki

Geografia wyborcza
(Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej)

K O M U N I K A T

Burmistrz Zdzieszowic informuje, że w dniu 26 października 2006r.
w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach,
ul. Bolesława Chrobrego 34
odbędzie się pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Zdzieszowicach – godz. 15:30
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Zdzieszowicach – godz. 15:30
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Zdzieszowicach – godz. 15:30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Zdzieszowicach – godz. 16:15
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Zdzieszowicach – godz. 16:15
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Zdzieszowicach – godz. 16:15

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Januszkowicach – godz. 17:00
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Rozwadzy – godz. 17:00
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Żyrowej – godz. 17:00
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Krępnej – godz. 17:00


OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach
z dnia 27 października 2006

o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Zdzieszowic
w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006

PDFObwieszczenie MKW z 27 paĽdziernika 2006

O B W I E S Z C Z E N I E
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Zdzieszowicach
z dnia 24 października 2006 r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach z dnia 24.10.2006


O B W I E S Z C Z E N I E
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Zdzieszowicach
z dnia 24 października 2006 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.
PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach z 24.10.2006 o zarejestrowanych listach kandydatów

 
  

Akty prawne

 • Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w dziale Ogłoszenia
  Na skróty: Bip/Ogłoszenia

 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2006r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.
  PDFUchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2006r.
   

 

 • Ustawa z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zmianami).
  PDFOrdynacja wyborcza do rad gmin...

 • Uchwała Nr XLIX/381/02 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2002r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.
  PDFUchwała w sprawie podziału gminy na okręgi wyborzce...

  Do góry

Wyjaśnienia

 • Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie informowania obywateli przez partię polityczną o programach rozwoju poszczególnych gmin oraz o zamiarze zgłoszenia w najbliższych wyborach kandydatów na radnych oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  (pismo ZPOW-756-3/06 z dnia 18 lipca 2006 r.)

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, co następuje.
Partia polityczna – zgodnie z celami określonymi w art. 1 ustawy z dnia 27 marca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 z późn. zm.) – może informować o własnych programach działania mających na celu wywieranie wpływu na politykę państwa lub sprawowanie władzy publicznej, w tym także na rozwój i zaspokojenie potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin, powiatów i województw. Może też wskazywać drogi realizowania swoich programów i zamierzeń. W ten sposób partie i organizacje polityczne zabiegają o społeczne poparcie.
Działania takie, prowadzone w szczególności w okresie poprzedzającym kampanię wyborczą, rozpoczynającą się z dniem ogłoszenia o zarządzeniu wyborów nie mogą jednakże zawierać elementów agitacji wyborczej. Kierowanie się do wyborców przed zarządzeniem wyborów w sposób wskazujący wyraźnie na dążenie do uzyskania poparcia dla konkretnej partii czy innej organizacji lub dla konkretnych osób zamierzających kandydować w tych wyborach może być traktowane jako rozpoczęcie kampanii wyborczej, niedopuszczalne w świetle prawa – przepisów Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Przewodniczący Państwowej
Komisji Wyborczej
Ferdynand Rymarz 

 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie możliwości jednoczesnego kandydowania do rady powiatu i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
  (pismo ZPOW-703-13/06 z dnia 6 marca 2006r.)

Przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze zmianami) nie ograniczają możliwości jednoczesnego kandydowania na radnego i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez osobę posiadającą prawo wybieralności na obie funkcje, także zgłoszoną przez różne komitety wyborcze.

Warunki dokonania zgłoszenia określają odpowiednio przepisy wyżej wymienionych ustaw. Należy zwrócić uwagę na to, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta prawo zgłoszenia kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ma komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie.

W wypadku jednoczesnego wyboru na radnego i wójta (burmistrza prezydenta miasta) zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt 2b Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw mandat radnego wygasa.

 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie możliwości używania nazw, skrótów nazw i symboli graficznych partii politycznych popierających kandydatów na radnych zgłaszanych przez inne komitety wyborcze, niż komitet wyborczy danej partii politycznej
  (pismo ZPOW-703-12/06 z dnia 22 lutego 2006r.)

Zgodnie z art. 99 ust. 3, art. 140 ust. 1 i art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), zwanej dalej „Ordynacją wyborczą”, właściwy organ partii politycznej może udzielić poparcia kandydatom na radnych zgłaszanym przez inne komitety wyborcze, niż komitet wyborczy danej partii politycznej. Na podstawie art. 109 ust. 5, art. 142 i art. 167 Ordynacji wyborczej oznaczenie kandydatury nazwą lub skrótem nazwy partii politycznej udzielającej poparcia kandydatowi umieszcza się na obwieszczeniu terytorialnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów.

W przypadku wyborów wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zgłoszeniu kandydata podaje się obowiązkowo informację o przynależności kandydata do partii politycznej (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta - Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457). Nadto, w zgłoszeniu można wnosić o oznaczenie kandydatury nazwą lub skrótem nazwy partii politycznej popierającej danego kandydata. Informacje te podawane są przez gminną (miejską) komisję wyborczą do wiadomości wyborców, w formie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach.

W ocenie Państwowej Komisji Wyborczej nie ma zatem przeszkód, aby komitety wyborcze, w tym komitety wyborcze wyborców również w swoich materiałach wyborczych informowały o poparciu udzielonym ich kandydatom przez partie polityczne.

Jednakże sposób informowania o tym fakcie nie może polegać na wykorzystywaniu do tych celów symboli graficznych partii politycznej popierającej danego kandydata, jak też na eksponowaniu barw, nazwy lub skrótu nazwy tej partii. Takie materiały wyborcze komitetu wyborczego, którego kandydaci są popierani przez partię polityczną byłyby bowiem agitacją na rzecz tej partii politycznej.

Zdaniem Komisji naruszałoby to przepisy Ordynacji wyborczej, która dopuszcza prowadzenie agitacji wyborczej wyłącznie na zasadach, w formach, w czasie i w miejscach określonych tą ustawą (art. 65 ust. 1b). Istotą zaś agitacji wyborczej jest jej prowadzenie w imieniu i na rzecz określonego komitetu wyborczego i zgłaszanych przez ten komitet kandydatów na radnych oraz ich programów wyborczych, co wyraźnie wynika m.in. z art. 64b, art. 67, art. 70, art. 83b ust. 1, art. 83c ust. 5 Ordynacji wyborczej.

 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące biernego prawa wyborczego
  (pismo ZPOW-703-22/06 z dnia 21 marca 2006r.)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do danej rady. Nie mają prawa wybierania, a zatem również prawa wybieralności, osoby pozbawione praw publicznych lub ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym oraz osoby pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu (art. 5 ust. 2 Ordynacji wyborczej).

Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 2 Ordynacji wyborczej, w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 102, poz. 1055) nie mają prawa wybieralności:
- osoby karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz
- osoby, wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.

Brak z tego tytułu prawa wybieralności trwa od uprawomocnienia się orzeczenia do jego zatarcia.

Zgodnie z art. 8 ustawy o zmianie ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw, wzmiankowany art. 7 ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w znowelizowanym brzmieniu ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której ustawa zmieniająca weszła w życie. Oznacza to, iż osoby, które nie mają prawa wybieralności w związku z art. 7 ust. 2 Ordynacji wyborczej nie będą mogły kandydować w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, których kadencja rozpoczyna się w bieżącym roku.

Do góry 

Informacje

 • Termin zgłaszania kandydatów na członków do Obwodowych Komisji Wyborczych przez Komitety Wyborcze upływa z dniem 13.10.2006r. do godz. 2400.

Do góry

Druki

Do góry