Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

OGŁOSZENIE. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dniach 01.03.2008r. – 31.03.2008r. w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach (pok. A01) producenci rolni mogą składać wypełnione wnioski O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ ZA OKRES OD DNIA 1 WRZESNIA 2007 r. DO DNIA 29 LUTEGO 2008 r. Wzór wniosku można odebrać u sołtysa,  w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach (pok. A01) lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach www.zdzieszowice.pl lub www.bip.zdzieszowice.pl. Informacji na temat zasad oraz trybu udzielania zwrotu podatkowego uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach (pok. A01, tel: 4064440, 4064442, lub na stronie www.zdzieszowice.pl lub www.bip.zdzieszowice.pl.


Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT    w terminie od 1 marca 2008 r. do 31 marca 2008 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2007 r. do 29 lutego 2008 r., w terminie od 1 września 2008 r. do 30 września 2008 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r. w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2008 r.

rzepak8id.jpeg

Zwrot podatku w 2008 r. wynosić będzie:
 73,10 zł x ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2-31 maja 2008 r. w przypadku pierwszego wniosku
2-30 listopada 2008 r. w przypadku drugiego wniosku

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem
na rachunek bankowy podany we wniosku.


Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2008 roku.

akcyza_d.jpeg

1.W 2008 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości kwoty zwrotu określonej na 2008 r., w terminie:
-  od 1 marca 2008 r. do 31 marca 2008 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego
do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2007 r. do 29 lutego 2008 r.
-   od 1 września 2008 r. do 30 września 2008 r. producent składa wniosek o zwrot podatku
  akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego
  do  produkcji rolnej w okresie od 1 marca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r.

2.Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

3.Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

4.W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę ( zgoda będzie wyrażona we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

5.W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku, o którym mowa w pkt 1 załącza się odpis z tego rejestru.

6.Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będzie dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.

7.Faktura powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798). Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub miasta. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w drodze rozporządzenia, przez Radę Ministrów na 2007 r., z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia 2008 r.

8.Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

9.Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie od 2 maja 2008 r. do 30 maja 2008 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy.        

MINROL.gif