Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Lokalny Program Rewitalizacji - konsultacje społeczne.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończył się I etap prac związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice. W wyniku wstępnych konsultacji społecznych w formie ankiet, w ramach których mieszkańcy Miasta wskazali główne przyczyny jego degradacji i odnieśli się do priorytetów w zakresie możliwych kategorii interwencji, oraz wnikliwej i dogłębnej analizy przestrzenno – społeczno – gospodarczej terenu naszego Miasta potwierdzona została prawidłowość wyznaczenia obszarów, które poddane zostaną działaniom rewitalizacyjnym. Na terenie Miasta zidentyfikowano następujące problemy:


1)W sferze zagospodarowania przestrzennego:

 • Brak w układzie urbanistycznym tradycyjnego rynku,
 • Nakładanie się ruchu lokalnego i tranzytowego na drogach przebiegających przez centrum Miasta Zdzieszowice, powodujące niską drożność, kolizje komunikacyjne, w tym przede wszystkim z linią kolejową oraz zagrożenia bezpieczeństwa ruchu dla mieszkańców,
 • Kolizyjne skrzyżowanie linii PKP z ul. Bolesława Chrobrego, utrudniające ruch komunikacyjny w Mieście,
 • Pogłębiająca się dekapitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego,
 • Występowanie niezagospodarowanych terenów nad Odrą,
 • Niski odsetek gruntów komunalnych.

2)W zakresie ochrony środowiska:

 • Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w związku z działalnością zakładów przemysłowych,
 • Niedostatecznie rozwinięta selektywna zbiórka odpadów,
 • Brak systemu ewidencji „wytwórców odpadów”,
 • Brak systemu ewidencji firm posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów,
 • Niedostosowanie system gospodarki odpadami komunalnymi do wymogów krajowego planu gospodarki odpadami.

3)W zakresie zasobów mieszkaniowych:

 • Niski standard mieszkań komunalnych,
 • Niższa od średniej krajowej przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oraz powierzchnia użytkowa mieszkania w podziale na 1 osobę,
 • Niekorzystna struktura wiekowa budynków mieszkalnych,
 • Deficyt mieszkań,
 • Niski poziom wydatków mieszkaniowych w ogólnej strukturze wydatków Gminy,
 • Niedostosowanie budynków mieszkaniowych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Niski poziom obiektów małej architektury oraz terenów zielonych na osiedlach mieszkaniowych,

4)W zakresie infrastruktury technicznej:

 • Występowanie kotłowni cieplnych wykorzystujących kotły na węgiel oraz indywidualnych źródeł ogrzewania, w tym budynków wielorodzinnych z ogrzewaniem piecowym lub etażowym, skutkujących niską sprawnością jakością,
 • Niski poziom gazyfikacji,
 • Zły stan techniczny sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
 • Brak obwodnicy, skutkujący wzrostem ruchu kołowego w Mieście,
 • Niezadowalający stan infrastruktury drogowej i nawierzchni dróg.

5)W sferze gospodarczej:

 • Wysoka orientacja Miasta na działalność Zakładów Koksowniczych,
 • Niska dywersyfikacja sektorowa,
 • Niedostateczne wykorzystanie potencjału turystycznego regionu,
 • Brak bazy hotelowej i gastronomicznej,
 • Pogarszający się stan techniczny obiektów sportowych, w tym przede wszystkim kąpieliska miejskiego przy ul. Fabrycznej oraz Parku Zabaw i Rekreacji.

6)W sferze społecznej:

 • Spadek liczby mieszkańców,
 • Ujemne saldo migracji, w tym odpływ wykształconej młodzieży do większych ośrodków miejskich oraz za granicę,
 • Starzenie się społeczeństwa, potwierdzone rosnącym udziałem w strukturze mieszkańców osób w wieku poprodukcyjnym,
 • Wysoki poziom bezrobocia wśród osób młodych,
 • Wysokie bezrobocie długotrwałe,
 • Brak wystarczającej ilości ofert pracy.


Granice wyznaczonych obszarów prezentuje mapka, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Aktualnie, rozpoczyna się II, ostatni, etap prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice, tym razem przy aktywnym udziale Państwa. Polega on na wspólnym, inicjowanym przez partnerów społecznych, definiowaniu projektów i zadań inwestycyjnych oraz wyborze tych, które zostaną włączone do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Dzięki temu wybrane projekty będą miały szansę ubiegać się o dofinansowanie dotacjami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i od innych międzynarodowych darczyńców. Zgłoszenie projektów następuje poprzez wypełnienie dołączonej w Załączniku nr 3 tzw. Karty projektu (jedna karta do jednego projektu) i przekazanie do Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach na ręce Pana Adriana Zimermana, tel. 40 64 439 e-mail: azimerman@um.zdzieszowice.pl . Wszystkie zgłoszone projekty zostaną przeanalizowane i w oparciu o przyjęte kryteria, wybrane projekty, zostaną wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2008 - 2015.

Zgodnie z aktualną wersją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, beneficjentami końcowymi, a więc podmiotami mogącymi wnioskować o dotacje, mogą zostać:

 • Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego.
 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 • Szkoły wyższe.
 • Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa.
 • Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).
 • Pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych .
 • Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania.
 • Kościoły, związki wyznaniowe.
 • Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe.Zachęcamy więc Państwa gorąco do aktywnego i koncepcyjnego udziału w II etapie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, którego efektem końcowym będą wypełnione Karty projektów. Aby ułatwić Państwu to zadanie, dołączamy w Załączniku nr 2 najważniejsze informacje na temat rewitalizacji i celów, jakim powinna służyć. Jednocześnie potwierdzamy gotowość współpracy i pomocy. W tym celu chcemy już dziś zaprosić Państwa na spotkanie poświęcone Waszym projektom, które planujemy zorganizować w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach w dniu 21 listopada 2008 roku o godzinie 14.00. (Osoby zainteresowane udziałem bezpośrednim w konsultacjach proszone są o potwierdzenie udziału telefonicznie pod w/w nr telefonu)

Z poważaniem,

POBIERZ:

Załącznik nr 1.
Granice wyznaczonych obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi.
 PDF-logo.png
Załącznik nr 2
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice.
 PDF-logo.png

Załącznik nr 3
KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
MIASTA ZDZIESZOWICE

word_logo.jpeg