Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

XV Dni Zdzieszowic 10-13.06.2010

XV Dni Z-c.jpeg

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
„XV DNI ZDZIESZOWIC”
odbywającej się w Parku Zabaw i Wypoczynku w Zdzieszowicach
w dniach 12-13 czerwca 20101.    Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 504), oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.
2.    Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom niniejszego regulaminu  i ogólnie obowiązującym przepisom.
3.    Wejście na teren imprezy oznacza bezwzględną akceptację obowiązującego regulaminu.

I. PRZEPISY PORZĄDKOWE
1.    Organizatorem imprezy jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach u. Powstańców Ś. 7, tel. 77/4842392.
2.    Za organizację imprezy i jej przeprowadzenie odpowiada Organizator.
3.    Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
4.    Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonej imprezy masowej lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi    z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
5.    Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
6.    Może być orzeczony przepadek przedmiotów wymienionych w punkcie 5, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.
7.    Zabrania się wstępu na teren imprezy osobom z psem bez kagańca. Opiekun psa powinien posiadać torebkę na odchody. W przypadku gdyby doszło do zanieczyszczenia przez zwierzę terenu imprezy opiekun psa musi natychmiast    je posprzątać.
8.    Członkowie służby porządkowej działają na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej.
9.    Członkowie służby informacyjnej działają na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych.
10.    Członkowie służb porządkowych i informacyjnych, są obowiązani posiadać odpowiednie oznakowanie i nosić w widocznym miejscu identyfikator.
11.    Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
a)    sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
b)    legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
c)    przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w punkcie 5;
d)    wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
e)    ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
12.    Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń, o których mowa w  punkcie 9 ust. d, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
13.    Czynności, o których mowa w punktach 9 i 10, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
14.    Służby porządkowe są obowiązane odmówić wstępu na imprezę masową:
a)    osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową,
b)    osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w punkcie 11 ust.      a - c
c)    osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d)    osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w punkcie 5,
e)    osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
15.    Służby porządkowe są obowiązane usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej;
16.    Służby informacyjne są obowiązane do:
a)    informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze;
b)    informowania o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych;
c)    nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie masowej;
d)    niedopuszczania osób uczestniczących w imprezie masowej do miejsc nie przeznaczonych dla publiczności;
e)    niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych;
f)    obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczeniu osób;
g)    pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej;
h)    reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie masowej.
17.    W przypadku, gdy działania służby porządkowej są nieskuteczne, organizator lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy, niezwłocznie potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem.
18.    Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna w tym nagrania radiowe  i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie imprezy może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Organizatora imprezy.
19.    Umieszczanie reklam, transparentów i plansz na terenie imprezy i jego ogrodzeniu bez zgody organizatora imprezy jest zabronione.


I I. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA TERENIE IMPREZY
1.    Wszystkie osoby przebywające na stadionie zobowiązane są do:
a)    zachowania się zgodnie z regulaminem imprezy oraz obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego,
b)    podporządkowania się poleceniom organizatora, służb porządkowych i informacyjnych,
c)    korzystania z urządzeń znajdujących się na stadionie zgodnie z ich przeznaczeniem,
d)    nie wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów (pomieszczenia służbowe)
e)    powiadomienia służby porządkowej i informacyjnej w przypadku ujawnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
f)    zgłaszania wszelkich wypadków oraz szkód, służbą porządkowym i informacyjnym,
2.    W razie zagrożenia należy bezzwłocznie kierować się w stronę wyjść ewakuacyjnych.
3.    Szczegółowe zasady postępowania uczestników imprezy w przypadku ewakuacji zostaną podane do publicznej wiadomości ze sceny w postaci komunikatów.
 

I I I. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.    Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie masowej będą pociągnięte do odpowiedzialności porządkowej lub karnej zgodnie z przepisami Ustawy.
2.    Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
3.    Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
4.    Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
5.    Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
6.    Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.6)), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
7.    Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 1200 zł, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
8.    Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej niż 1200 zł, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
9.    Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w ust. 1-3, używa elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 2400 zł, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

ORGANIZATOR