Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Burmistrz Zdzieszowic - Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza
nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego,
który odbędzie się w dniach od 08 września 2010 r. do 31 października 2010 r.

I. WYMAGANIA

 1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe),
 2. co najmniej średnie wykształcenie,
 3. znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
 4. praktyczna umiejętność korzystania z  map cyfrowych,
 5. komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
 6. podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa,
 7. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
 8. zamieszkiwanie, praca, nauka na terenie Gminy Zdzieszowice.

II. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów

 1. 20 czerwca -31 lipca 2010 r. - szkolenie rachmistrzów
  - czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu i spisu) zakończonego egzaminem,
 2. 09-23 sierpnia 2010 r. - obchód przedspisowy
 3. 06-07 września 2010 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów
 4. 08 września -31 października 2010 r. spis rolny

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).

Ważna informacja !
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Burmistrza jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

III. TERMIN  SKŁADANIA  OFERT:  10 czerwca 2010 r.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
   - imienia i nazwiska
   - adresu zamieszkania
   - telefon, adres e-mail
   - data urodzenia
   - miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy
   - w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty
   - w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,
 2. dokument poświadczający wykształcenie,
 3. oświadczenie» o korzystaniu z pełni praw  publicznych,
 4. oświadczenie» o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
 5. oświadczenie» o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010 r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

V. MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
Pokój A-108 (I piętro)

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata  na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010 ”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

       Burmistrz Zdzieszowic
           Dieter Przewdzing