Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowemu

Uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), która weszła w życie, z wyjątkami, z dniem 1 stycznia 2012r., nakłada na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. Pod tym pojęciem należy rozumieć zorganizowanie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, co jest równoznaczne z zarządzaniem całym systemem, rozszerzony bowiem został katalog innych zadań gminy, w tym dotyczący składowania, recyklingu i ponownego użycia. Obowiązek ten dotyczy nieruchomości zamieszkanych, natomiast odnośnie do nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady, gmina może przejąć go fakultatywnie.

Zgodnie z powyższą ustawą, wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy zostaną objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, a samorządy gminne maja zapewnić budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych oddawać będą odpady na dotychczasowych zasadach, z tym, że przedsiębiorcy odbierający odpady - analogicznie jak w przypadku przedsiębiorcy, który wygra przetarg na odbieranie odpadów z nieruchomości zamieszkanych – będą musieli do końca 2012r. uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej.
Gmina, jako właściciel odpadów komunalnych, będzie nadzorować gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (podmiot ten będzie realizował zadania na mocy wygranego przetargu i umowy podpisanej z gminą).
W powyższej, znowelizowanej ustawie przewidziano dla gmin także obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym wskazywanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, pochodzącego z gospodarstw domowych .
Należy tu podkreślić, że selektywna zbiórka przyniesie efekt tylko wtedy, gdy będzie stosowana różnica w zapłacie pomiędzy odpadami segregowanymi i niesegregowanymi, oczywiście na korzyść tych pierwszych.
Przedsiębiorca, który wygra przetarg na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców będzie zobowiązany do podania gminie dokąd i na jakich zasadach będą przekazywane odpady zebrane selektywnie, a także wskaże cenę tego świadczenia za okres co najmniej jednego roku.
Ponadto przedsiębiorca ten, będzie zobowiązany (jeden z warunków, który będzie ujęty w specyfikacji przetargowej) do wyłącznie elektronicznego przekazywania gminie danych, niezbędnych dla rozbudowanej tutaj sprawozdawczości.
Opłata od mieszkańców za odbieranie odpadów komunalnych, stanowiąca dochód gminy, musi być tak skalkulowana, by łączny przychód z tego tytułu pokrył koszty:
- odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zadania gminy związane z wprowadzeniem w życie nowych rozwiązań gospodarowania odpadami komunalnymi:
- opracowanie i przesłanie mieszkańcom deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydanie na jej podstawie decyzji, wskazując jednocześnie w deklaracji na potrzebę rozwiązania z dniem 30 czerwca 2013r. dotychczasowej umowy na odbiór odpadów, by uniknąć ponoszenia ewentualnej podwójnej opłaty (powyższa ustawa nie reguluje tej kwestii),
- z dniem 1 stycznia 2012r. utworzenie rejestru działalności regulowanej,
- przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców,
- przeprowadzenie kampanii informacyjnej.
Z uwagi na to, że mieszkańcy, którzy mają podpisane umowy z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych, mogą do połowy roku 2013 z nich korzystać i nie muszą gminie uiszczać opłat, wskazane jest (względy praktyczne), by nowy system został uruchomiony od dnia 1 lipca 2013r. (ostateczny termin ustawowy).

Gmina obowiązana jest do przygotowania poniższych projektów uchwał:
- w sprawienowego regulaminu utrzymania czystości (w okresie 6 miesięcy od uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, nie później jednak niż do do dnia 31 grudnia 2012r.),
- w sprawie metody ustalania opłaty (od osoby, od powierzchni lub zużycia wody – należy podkreślić, że najbardziej praktyczne jest tutaj pogłówne) oraz określenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do dnia 31 grudnia 2012r.,
- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (akt prawa miejscowego) – do dnia 31 grudnia 2012r.,
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której rada gminy określi także termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do dnia 31 grudnia 2012r.,
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – do dnia 31 grudnia 2012r.,
- w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości (zmiana obowiązującej uchwały do dnia 31 grudnia 2012r.).
 
Powyższe uchwały nie mogą wejść w życie później niż z dniem 1 lipca 2013r