Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

2012.05.30 - Odwodnienie Parku Miejskiego (OŚiGW)

 Odwodnienie Parku Miejskiego (OŚiGW)
Numer ogłoszenia w BZP : 179206 - 2012; data zamieszczenia w BZP : 30.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Zdzieszowic , ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4064400, faks 077 4064444.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdzieszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odwodnienie Parku Miejskiego (OŚiGW).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu odprowadzania wód drenażowych zebranych w obrębie Parku Miejskiego w Zdzieszowicach wraz z pracami towarzyszącymi polegającymi na wykonaniu nowego układu zasilania i spustu wody z istniejącej fontanny oraz przebudowie istniejącej studni wodomierzowej i wykonaniu nowego hydrantu nadziemnego. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wykonanie : w zakresie budowy systemu odwodnienia: - studnie kanalizacyjne inspekcyjne Ø425mm z tworzywa - 2 szt. - kanały odwodnieniowe z rur Ø200mm PVC-U - 18,0 m - kanały odwodnieniowe z rur Ø160mm PVC-U - 18,0 m - kanały spustowe z niecki z rur Ø110mm PVC-U - 7,5 m - studzienki rewizyjne drenarskie Ø315mm z osadnikiem - 5 szt. - rury drenarskie z filtrem z włókna szklanego Ø160/145 - 151,0 m - rury drenarskie z filtrem z włókna szklanego Ø126/113 - 77,5 m w zakresie przebudowy układu zasilania w wode i budowy spustu wody z fontanny : - komora Kp-w betonowa o średnicy wewnętrznej 2000mm wraz z pompą, sterowaniem, wyposażeniem wewnętrznym, rurociągami i pozostałym wyposażeniem zewnętrznym - 1 kpl. - studnia zbiorcza Sz betonowa o średnicy wewnętrznej 1200mm dla obiegu wody fontanny - 1 szt. - studnie kanalizacyjne inspekcyjne Ø425mm z tworzywa - 2 szt. - zasuwa odcinająca nożowa DN150 do zabudowy ziemnej wraz z obudowa i skrzynka uliczna do zasuw - 1 kpl. - kanał spustowy i przelewowy z rur Ø160mm PVC-U do sieci - 40,0 m. w zakresie przebudowy sieci wodociągowej : - studnia wodomierzowa betonowa o średnicy wewnętrznej 2000mm wraz z wyposażeniem wewnętrznym i połączeniami - 1 kpl. - hydrant nadziemny DN80 z zasuwą odcinajacą - 1 kpl. - rurociąg podłączenia hydrantu z rur ciśnieniowych do wody z PE100 SDR17 PN10 o średnicy Ø90x5,4mm (DN80) - 10,0 m.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że - zrealizował, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie robót polegających na budowie (również przebudowie, modernizacji lub remoncie) sieci drenażowych odwodnienia terenu lub sieci kanalizacyjnych (sanitarnych lub deszczowych). Wartość zamówienia (jedna umowa/kontrakt) nie może być mniejsza niż 200.000,00 zł (brutto).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany, o których mowa, mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 3) zmiany producenta zastosowanych materiałów, 4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych; 5) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 6) zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej; 7) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 20% wynagrodzenia wykonawcy. Warunkiem dokonania zmian o których mowa , jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego : 1) opis proponowanej zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, 4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. Zmiany, o których mowa , mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności : 1) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 2) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, 3) zmiana obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy; 7) zaistnienie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach; 8) siła wyższa. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa stanowią : 1) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, 2) ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowane przez wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice pokój nr B 203.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice sekretariat urzędu ( pokój nr B 10 ).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia :  siwz_odwodnienie Parku_2012.pdf

Załącznik nr 1 do siwz 1 - Strona tytułowa.pdf2 - Oświadczenie projektanta i sprawdzającego.pdf3 - Uprawnienia projektanta branzy sanitarnej.pdf4 - Zaświadczenie projektanta branży sanitarnej.pdf5 - Uprawnienia sprawdzającego branży sanitarnej.pdf6 - Zaświadczenie sprawdzającego branży sanitarnej.pdf7 - Opinia Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych.pdf8 -Warunki techniczne wydane przez WiK Zdzieszowice.pdf9 - Decyzja Starosty Krapkowickiego.pdf10 - Wypisy z rejestru gruntów.pdf11 - PBW Park Miejski opis techniczny.pdf12 - Rys. nr 1 - Mapa poglądowa.pdf13 - Rys. nr 2 - Plan zagospodarowania terenu.pdf14 - Rys. nr 3.1 - Profile podłużne kolektorów odwodnieniowych i drenarskich.pdf15 - Rys. nr 3.2 - Profil podłużny kolektora spustowego KS1.pdf16 - Rys. nr 3.3 - Profil podłużny rurociągu wodociągowego KW1.pdf17 - Rys. nr 4.1 - Schemat zabudowy układu zasilania i spustu wody z fontanny.pdf18 - Rys. nr 4.2 - Schemat ideowy układu zasilania i spustu wody z fontanny.pdf19 - Rys. nr 5.1 - Studnia inspekcyjna O425mm.pdf20 - Rys. nr 5.2 - Studzienka rewizyjna drenażowa O315mm z osadnikiem.pdf21 - Rys. nr 5.3 - Studnia zbiorcza Sz O1200mm.pdf22 - Rys. nr 5.4 - Studnia wodomierzowa Sw O2000mm.pdf23 - Informacja BIOZ.pdf,24 - Opinia geotechniczna.pdf

Załacznik nr 2 do siwz :  Przedmiar robót.pdf

Załącznik nr 3 do swiz :  Strona tytułowa STWiORB.pdfSpis specyfikacji.pdfST-00.00 Wymagania ogólne.pdfST-00.01 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.pdfST-00.02 Roboty ziemne.pdfST-00.03 Wycinka drzew i krzewów.pdfST-00.04 System odwodnienia.pdfST-00.05 Układ zasilania fontanny wraz z kanałem spustowym.pdfST-00.06 Skrzyżowania rurociągów z drogami i uzbrojeniem podziemnym.pdfST-00.07 Roboty drogowe i wykonczeniowe.pdf

Załacznik nr 4 do siwz :  druk_oferty_zal_nr_4_do_SIWZ.doc

Załacznik nr 5 do siwz :  projekt_umowy_zal_nr_5_do_SIWZ.doc

Załacznik nr 6 do siwz :  zalacznik_nr_6_do_siwz.doc

Załacznik nr 7 do siwz :  zalacznik_nr_7_do_siwz.doc

Załacznik nr 8 do siwz :  zalacznik_nr_8_do_siwz.doc

__________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja : info wybór_Park.pdf

____________________________________________________________________________________________

 

Informacja o zawarciu umowy :

Uzasadnienie wyboru wykonawcy : Wykonawca spośród nieodrzucowych ofert zaoferował najniższą cenę.

Nazwa i adres wykonawcy :

P.P.U.H. "PAGA-PRO" Sebastian Pandel, ul. Piastowska 16, 47-303 Krapkowice

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia : Biuletyn Zamówień Publicznych nr 221352 - 2012 z dnia 26.06.2012r.