Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Wybory ławników na kadencję 2016-2019

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 r. czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie – Koźlu i Sądzie Okręgowym w Opolu, Prezes Sądu Okręgowego w Opolu pismem z dnia 11 maja 2015 r. zwrócił się do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

  • do Sądu Okręgowego w Opolu – 2 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 0 ławników
  • do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie – Koźlu – 2 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 0 ławników.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz.133 i poz.509) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sadach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do którego kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby (Koszt opłaty za wydanie informacji z KRK ponosi kandydat na ławnika),
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2A ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. poz. 164 z późń. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (Koszt opłaty za badanie lekarskie i wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika),
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
6) do zgłoszenia dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lu zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia (koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu KRS albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego odpis lub zaświadczenie dotyczy),
7) do zgłoszenia dokonanego przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach w pokoju B-012 – Sekretarz Gminy oraz w pokoju B-110 – Biuro Rady Miejskiej w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Wypełnione karty proszę składać w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach w pokoju B-012 – Sekretarz Gminy oraz w pokoju B-110 – Biuro Rady Miejskiej w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. od godz.7:30 do godz. 15:30.

Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.zdzieszowice.pl oraz www.bip.zdzieszowice.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Informacji związanych z wyborem ławnika udziela Sekretarz Gminy – Brygida Bukowińska, nr tel.77/4064410.

Dokumenty do pobrania:

1. DOCkarta zgłoszenia kandydata na ławnika PDFkarta zgłoszenia kandydata na ławnika

2. DOCXwzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej
    PDFwzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej

3. DOCXwzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
    PDFwzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

4. DOCXwzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika
    PDFwzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika