Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Spotkanie informacyjne dotyczące pozyskiwania środków w ramach unijnych.

Dnia 9 marca o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach tzw. „Małych projektów”.

Spotkanie poprowadzą osoby zajmujące się tą tematyką w Lokalnej Grupie Działania – Stowarzyszeniu Kraina św. Anny.
W terminie 11.03.2011 r. – 25.03.2011 r. istnieje możliwość składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Kraina Św. Anny.
Limit ogólnych środków w obecnym naborze dla "Małych projektów" 911 530,58 zł.
O pomoc w ramach tych środków mogą się starać:     

 • osoby fizyczne: pełnoletnie, które są obywatelami Unii Europejskiej; które nie mają ustalonego prawa do okresowej lub stałej renty przyznanej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy lub z tytułu niezdolności do pełnienia służby; mające miejsce zamieszkania lub prowadzące działalność na obszarze działania LGD.
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze działania LGD .
 • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną np.: OSP, LZS (jeśli w statucie mają zapis, że działają na rzecz rozwoju obszarów wiejskich), z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Wysokość pomocy na operacje z zakresu „Małych Projektów” wynosić będzie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 25 tys. zł; przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy, niż 100 tys. zł.

Wnioski można składać na następujące działania:

 • organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy.
 • organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów.
 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
 • udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie.
 • promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych.
 • promocję lokalnej przedsiębiorczości.
 • remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów.
 • utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR.
 • przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR
 • budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej.
 • odbudowę, renowację –odnowienie albo remont bądź oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków.
 • remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje.
 • kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła.
 • prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR.
 • udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych.
 • promocję produktów lub usług lokalnych.
 • uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości.
 • budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych.
 • budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych.
 • badanie rynku produktów lub usług lokalnych -z wyłączeniem działalności rolniczej.

Na spotkaniu przekazane zostaną również informacje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na:

 • Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” limit dostępnych środków: 300 000 zł
 • Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” limit dostępnych środków: 400 000 zł


Bliższe informacje o naborze znajdują się na stronie Krainy Św. Anny.

Wszelkie szczegółowe informacje  zostaną zaprezentowane na spotkaniu na które wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy.