Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Zgłoszenie o potrzebie pomocy w formie usług opiekuńczych, kieruje się do pracownika socjalnego. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację, utrzymywanie w czystości otoczenia, w którym przebywa osoba oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Nazwa procedury Pomoc w formie usług opiekuńczych
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019, poz. 1507 ze zm.) art. 50

Wymagane dokumenty

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów, po uprzednim złożeniu wniosku osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej, pracownika socjalnego:

 1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

 2. skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);

 3. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;

 4. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

 5. orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;

 6. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

 7. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

 8. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

 9. zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;

 10. dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

 11. zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

 12. zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

 13. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;

 14. decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;

 15. zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników ;

 16. dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

 17. dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;

 18. zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

 19. zaświadczenia albo oświadczenia , o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej;

 20. zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej;

 21. decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;

 22. oświadczenia o stanie majątkowym;

 23. inne - w zależności od charakteru sprawy.

Termin i sposób załatwienia

Decyzję administracyjną wydaje się w ciągu miesiąca. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnionego wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków. Decyzja jest poprzedzona przeprowadzonym przez pracownika socjalnego wywiadem środowiskowym, który przeprowadza się w ciągu 14 dni od wpłynięcia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piastów 20, 47-330 Zdzieszowice
Jednostka odpowiedzialna Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piastów 20, 47-330 Zdzieszowice
Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach

Odpłatność za świadczone usługi uzależniona jest od dochodu rodziny/osoby.
Rada Miejska w formie uchwały ustaliła tabelę odpłatności za usługi opiekuńcze. Uchwała Nr XXIII/151/04 z dnia 28 września 2004 r.

 

 

 

Dochód na osobę w rodzinie na podstawie art. 8 ust. 1

 

Liczone w roboczo-godzinach

 

 

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usług wykonawcy w %

 

Osoba samotna

W rodzinie

Do 100%

701,00

0%

0%

100%-150%

701,01 - 1 051,50

10%

20%

151%-200%

1 051,51 – 1 402,00

40%

50%

201%-250%

1 402,01 - 1 752,50

50%

60%

251%-300%

1 752,51 – 2 103,00

70%

80%

Powyżej 300%

Powyżej 2 103,00

100%

100%

Kierowanie do domu pomocy społecznej.
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.