Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Okres świadczeniowy 2018/2019 (od 01.10.2018 r. do 30.09.2019r.)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 670 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1467).

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 • do ukończenia 18 roku życia albo,

 • do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,

 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności- bezterminowo.

 

Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeśli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

 • zawarła związek małżeński.

 

Kryteria i warunki udzielania pomocy:

 • Bezskuteczność egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 • a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

  b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

 • Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego muszą spełniać kryterium dochodowe - miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 800,00 zł.,

 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.

 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

 

Tryb załatwienia sprawy:

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

 • Decyzję o ustaleniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty wpływu wniosku.

 • Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją w tutejszym ośrodku, do końca okresu świadczeniowego.

 

Okres świadczeniowy trwa od: 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 złoży wniosek wraz z dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

 • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

 • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

 • od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Do wniosku ustalającego prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć odpowiednio:

 1. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów, m.in. dochody nieopodatkowane osiągnięte w roku 2018 r. w tym m. in.:

  1. Stypendium szkolne,

  2. Alimenty na rzecz dzieci,

  3. Dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne;

 2. Oświadczenie o przeciętnej wielkości gospodarstwa rolnego;

 3. Zaświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

 4. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przez mediatorem (oryginały do wglądu),

 5. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych, lub

 6. Informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z
  - brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
  - brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

 7. W przypadku utraty dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę oraz ich wysokość, m.in.:
  - świadectwo pracy, /- pit-y 11,

 8. W przypadku uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich uzyskanie oraz ich wysokość, m.in.:
  - umowa o pracę, umowa zlecenie lub,  zaświadczenie o okresie zatrudnienia oraz zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,

 9. Orzeczenie o znacznych stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) – oryginał do wglądu.

 

W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż w/w wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego są dostępne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach przy ul. Piastów 20, w pokoju Nr 2. W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z pracownikami, tel. 77 472 66 15


 

Wnioski na kolejny okres obowiązujący od dnia 01.10.2020 r. do dnia 30.09.2021 r., są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2020 r.