Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje uchwała Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007).

Wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonym w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Ze środków Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;

2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH;

3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy. Osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym /w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej (701,00 zł) lub dochód na osobę w rodzinie (528,00 zł) nie przekracza 150% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Nazwa procedury

 Posiłki, zasiłki celowe na żywność

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.) art. 39

 2. Uchwała Nr III//20/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 w formie pieniężnej.

 3. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Wymagane dokumenty

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów, po uprzednim złożeniu wniosku osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej, pracownika socjalnego:

 1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

 2. skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu)

 3. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;

 4. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;

 5. orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;

 6. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

 7. zaświadczenia albo oświadczenia  o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

 8. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

 9. zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;

 10. dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

 11. zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

 12. zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

 13. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia  o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;

 14. decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;

 15. zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników ;

 16. zaświadczenia  albo oświadczenia  o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

 17. zaświadczenia  albo oświadczenia , o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ;

 18. zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ;

 19. decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;

 20. oświadczenia o stanie majątkowym.

 21. inne - w zależności od charakteru sprawy.

Termin i sposób załatwienia

Decyzję administracyjną wydaje się w ciągu miesiąca. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnionego wniosku. Decyzja jest poprzedzona przeprowadzonym przez pracownika socjalnego wywiadem środowiskowym, który przeprowadza się w ciągu 14 dni od wpłynięcia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piastów 20, 47-330 Zdzieszowice

Jednostka odpowiedzialna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piastów 20, 47-330 Zdzieszowice

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach