Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Wybory ławników na kadencję 2012-2015

Urząd Miejski w Zdzieszowicach informuje, że Rada Miejska w Zdzieszowicach najpóźniej do końca października 2011 r. dokona wyboru ławników na kadencję 2012-2015. Liczba wybieranych przez Radę ławników została ustalona przez Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu i wynosi:

1. do Sądu Okręgowego w Opolu – 2 ławników
- z tego do Sądu pracy działającego przy Sądzie Okręgowym w Opolu – 0 ławników
2. do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu – 6 ławników
- z tego do Sądu Pracy działającego przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu – 4 ławników

PDFpismo_Prezesa_Sadu_Okregowego.pdf

UWAGA!
Informujemy, że od dnia 14 czerwca 2011r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące zasad i trybu zgłaszania kandydatów na ławników sądowych - ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 109, poz. 627).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie
8) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybrana osoba powinna wykazywać szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie!

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dot. zgłaszanej osoby (Koszt opłaty za wydanie informacji z KRK ponosi kandydat na ławnika)
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (Koszt opłaty za badanie lekarskie i wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika),
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
6) do zgłoszenia dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji - opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia (Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRS albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego odpis lub zaświadczenie dotyczy),
7) do zgłoszenia dokonanego przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia!
Zgłoszenia przyjmowane są według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r.

PDFkarta_zgloszenia.pdf

PDFoswiadczenie-przestepstwa_ skarbowe.pdf
PDFoswiadczenie-wladza_rodzicielska.pdf
PDFlista_osob_zglaszajacych.pdf


Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2011r. w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30):

  • przez Sekretarza Gminy – pok. B-12,
  • w biurze Rady Miejskiej – pok. B-110 (I piętro).